Frogn SV – partiet som tenker og handler både grønt og rødt. Til beste for oss alle.

Frogn SV tar barn og unge og eldre på alvor. Vil redde klimaet, miljøet, Frognmarka, Oslofjorden og Gamle Drøbak og bosette flere flyktninger.

Barn og unge og eldre
Foreldre i Frogn ønsker å bo med nær tilgang til skoler og barnehager.  Dette er verdier som det settes stor pris på, noe som kom sterkt til uttrykk under debatten om ny skole- og barnehagestruktur.  Frogn SV sa raskt nei til å legge ned skoler i Frogn.  Det skal vi fortsette med, for vi vet at dette er verdier alle setter høyt.  Å spare penger på nedlegging av skoler og barnehager er å sløse med folks tillit til demokratiet. Penger brukt på barn og ungdom er en investering i framtida.

Frogn SV vil styrke skolen med flere lærere per klasse og innføre en bemanningsnorm i barnehager.  At noen sliter i skolen må vi gripe fatt i fra dag én i barnehagen og gjennom hele skoleløpet. Minoritetselever må vies ekstra oppmerksomhet da frafallet er størst her på grunn av språkproblemer og integreringsvansker.

En aktiv og trygg tilværelse holder eldre friskere lenger.  Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi  eldre en meningsfylt hverdag.  Derfor er det viktig at flere aktivitører og miljøarbeidere ansettes i sykehjem og omsorgsboliger.

Frogn SV vil at tjenester for de eldre skal drives av kommunen. De hjemmebaserte tjenestene må styrkes og seniorsenteret opprettholdes med et godt driftsbudsjett. Hjemmesykepleien må være gratis og kostøre på sykehjemmene må økes med minst 10 prosent. Også eldre trenger kulturell påfyll.  Frogn kommune må bruke kulturtilbudet fra Den kulturelle spaserstokken og kommunens egne tilbud i dagsentre og sykehjem.

Klimaendringene
Frogn kommune har som mål å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2030 ut fra 1990 tall. Da må kommunens klimamelding styrkes.  Vi bidrar alle til utslipp av klimafarlige gasser når vi kjører bil, når vi fyrer med olje, når vi ikke resirkulerer avfall og når vi ikke isolerer husene våre. Dette må vi jobbe med sammen. Kommunen må gå foran og vise at det går an å legge om fra sløsing med energi til et klimavennlig samfunn. Slik vil vi bidra til å redde klimaet og naturen lokalt og globalt.

En god start er at kommunen reduserer sine klimautslipp fra egne biler og maskiner, gjennom avfallstiltak og utskifting av oljefyring til varmepumper i alle kommunale bygninger.  I byggesaker må kommunen legge til rette for passivhus og bruk av varmepumper.

Sykling og buss må bli gode erstatninger for bil i hele kommunen. Et godt rutenett for sykling må bygges ut i hele Frogn. Det må være gode kollektive løsninger mellom Drøbak og Oslo og det må opprettes en ringbuss i Frogn. Kommunen må legge fram et klimaregnskap hvert år som viser nedgang i karbonutslippene.  Vi ønsker oss en klimasjef som gir folk gode klimaråd og som koordinerer alle kommunale tiltak.

Frognmarka og Oslofjorden

Marka sikres med en juridisk bindende markagrense.   Frogn SV går inn for Frognmarkas venners forslag til markaplan der både Holt og Kolstad-Klommestein er med. Oslofjorden og Drøbaksundet er et enestående fjordlandskap som må tas vare på. Det må opprettes et marint verneområde i Oslofjorden.

Frogn SV vil bevare Frognmarka og opprette grønne turveier fra sentrale områder til marka. Løypenettet i Frognmarka må utvides og det må legges til rette for at funksjonshemmede skal delta i idretts- og friluftsliv. Fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområde for alle. Å bygge en ny RV23 som bro over Oslofjorden vil ødelegge fjordlandskapet og store deler av Frognmarka. Frogn SV sier nei til bro og ja til tunell.

Vern om naturens mangfold

Før utbygginger foretas må det foretas en kartlegging av naturmangfoldet. Mange arter lever i dag i faresonen for utryddelse.  Det er opp til kommunen selv, eller som krav til tiltakshaver, å sjekke ut om et område har et naturmangfold som må sikres mot utbygging.

Gamle Drøbak og byutvikling og næring

Drøbak sentrum er preget av den gamle verneverdige trehusbebyggelsen.

Kommunen arbeider nå med en ny plan for verneområdet.  Planen skal både se på vern samtidig som det åpnes for utvikling.  Frogn SV vil beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. SV ønsker å utvide sonen noe for å få med eldre og verneverdig bebyggelse i nord, syd og øst for dagens vernesone.  Like viktig som å sikre enkelte hus innenfor vernesonen, er det å bevare helheten med uthus, gårdsrom, hager og stier.

Utbygging av områder til boliger og næring må skje gjennom områdeplanen for Seiersten – Ullerud – Dyrløkke, gjennom fortetting av eksisterende boligområder og ved å prioritere områder nær Brevik og Dal i Nordre Frogn. Det er vanskelig for unge og andre som trenger det å bosette seg i Frogn fordi det er liten tilgang på egnede og rimelige boliger. Frogn SV mener det gir bedre boligpolitiske løsninger å prioritere områder fra Seiersten til Dyrløkke enn å bygge ned friluftsområder som Kolstad – Klommestein. Frogn SV mener at kommunen må samarbeide med Husbanken for opptak av billige lån til boliger for førstegangsetablerere og andre som trenger det.

Butikker og næringer flytter ut av Drøbak sentrum til kjøpesentre. Dette er en trend som må stanses for å unngå at Drøbak blir en soveby. Det må legges sterkere til rette for turisme i Frogn basert på Gamle Drøbaks unike trehusmiljø, Follo museum, akvariet på Sjøtorget og Oscarsborg festning og hele det fredede festningsområdet på begge sider av fjorden.  Dette krever en betydelig bedring av infrastrukturen til og fra Frogn og Drøbak. Sjøtorget må restaureres og tilrettelegges for utvikling av maritime næringer og for sjøtransport til og fra Oslo og andre deler av fjorden. En båtforbindelse på Oslofjorden vil bidra sterkt til et godt næringsliv i sentrum. Akvariet må bli en hovedattraksjon i Drøbak. Søndagsåpne kjøpesentre vil ødelegge for næringslivet og butikkene i Drøbak sentrum.

Flyktninger

Over 50 millioner mennesker er i dag på flukt fra krig, terror og uholdbare tilstander i svært mange land. Særlig gjelder dette land i Afrika og i Midtøsten. Stortinget har vedtatt å ta imot 8000 syriske flyktninger over 3 år samtidig som det gis støtte til tiltak i nærområdene.  Over 5000 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge sitter fremdeles i mottak.  Det er derfor viktig at det åpnes for rask bosetting av disse. Kommunestyret har forpliktet seg til å ta i mot rundt nye 60 nye flyktninger. Både flyktninger som sitter i mottak i dag og nye syriske flyktninger. I tillegg må det legges til rette for familiegjenforeninger.   For Frogn SV er det viktig at kommunen og det sivile samfunn følger opp flyktningene med gode integreringsprogrammer.  Særlig viktig er det at barn og voksne følges opp språklig og kulturelt og at barn raskt integreres i barnehage og skole.

0 Comments

Add Your Comment: