Kommunereformen – nå må du si hva du mener!

Kommunereformen – vil vi virkelig bli større – og med  hvilke kommuner?

Frogn kommune med nesten 16000 innbyggere er stor nok til å stå på egne bein.  En sammenslåing med en, eller flere nabokommuner, vil etter Frogn SVs mening bidra til å svekke et godt fungerende lokaldemokrati. I tillegg vil det svekke innbyggernes nærhet og tilgjengelighet til og kvalitet på tjenester. Fagforbundet mener at en sammenslåing innebærer sentralisering av viktige funksjoner. Det er innbyggere og næringsliv i sammenslåtte kommuner  som må betale prisen, i form av mindre omsetning, lavere eiendomsverdier og færre arbeidsplasser.

LO sentralt er overbevist om at de som tjener på en sammenslåing er  de multinasjonale selskapene innenfor tjenesteyting.  LO-lederen hevder at den kommunereformen Jan Tore Sanner og høyreregjeringen forsøker å tre nedover ørene på oss, er som skreddersydd for de multinasjonale selskapenes inntog i små lokalsamfunn.  Det mest brennende spørsmålet i mange kommuner er spørsmålet om privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. For å få til dette, må en kommune bli større.

Det er i tillegg svært mye å lære av resultatet av kommunereformen i Danmark. Den ble gjennomført i 2007 og evaluering viser at 60 prosent av danske politikere mener at storkommunene har svekket lokaldemokratiet. 50 prosent mener at offentlig ansatte har fått for stor politisk innflytelse, og bare halvparten finner det helt eller delvis mulig å delta i møter og sette seg tilstrekkelig inn i dokumenter ved siden av en vanlig jobb.

Rapporten som nå er lagt ut til høring har svært lite om denne erfaringen.  I tillegg trekker den konklusjoner om fordeler og ulemper ved en sammenslåing ut fra usikre prognoser og antakelser.  Rapporten er ikke ferdig bearbeidet da den ikke har sett på regjeringens forslag til nye arbeidsoppgaver som nye sammenslåtte kommuner skal få overført.  Heller ikke er det vurdert hvordan en sammenslåing vil slå ut administrativt og strukturelt for de enkelte alternativene. Innføres det f.eks. et byråd når kommuner med over 130 000 innbyggere får fylkeskommunale eller statlige oppgaver?  Og vil dette føre til lukkede møter uten tilgang til saksdokumenter for «kommunestyret», pressen og folk flest?  Jfr. ny offentlighetslov som tillater hemmelighold av dokumenter som behandles av byråder.  Og ligger det i kortene at en sammenslåing er en fin måte å omstrukturere barnehager og skoler på?

Allerede i juni 1995 fattet Stortinget vedtak om at «regjeringen skal legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner der kommunestyret eller innbyggerne i en folkeavstemning har gått imot kommunesammenslåing.»   Dette vedtaket har eksistert i 20 år og er fortsatt gjeldende.

I forbindelse med nåværende prosess for en kommunereform,  sier stortinget at det skal være en reell frivillighet for de kommunene som deltar i prosesser for sammenslåinger. Stortinget sier at «dersom kommuner etter en helhetlig vurdering og etter å ha innhentet synspunkter fra sine innbyggere (les folkeavstemming) konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres.»

Rapporten som nå er lagt ut til høring skisserer fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing.  Ulempene er mange og fordelene er usikre. Likevel legger kommunestyret fram tre forlag om sammenslåing av  Frogn med andre follokommuner.   Å beholde Frogn som egen kommune var ikke anbefalt av kommunetstyret.  Dette mente vi i Frogn SV var helt galt.

Dersom innbyggerne i Frogn skal kunne sammenlikne alternativer må også 0-alternativet være med som et reelt alternativ.  Dette er særlig viktig når folkets mening skal loddes, enten det skjer gjennom en brukerundersøkelse eller gjennom en folkeavstemning.

Kommunesammenslåing er en gjennomgripende samfunnsreform, og vil gripe inn i innbyggernes liv og virke. Derfor vil Frogn SV at det foretas en folkeavstemning slik Stortinget har gitt anledning til.  En folkeavstemming om kommunereformen vil være å ta demokratiet på alvor.

I kommunestyremøte 15. juni fikk Frogn SV flertall for at også 0-alternativet (opprettholde Frogn som egen kommune) skal med som eget alternativ under høringen.

Bare 14 av 31 representanter stemte med SV for en folkeavstemning.

0 Comments

Add Your Comment: