Rolleforståelsen til politikerne – er den god nok?

Rolleforståelsen til politikerne – er den god nok?

Politikernes rolleforståelse i Frogn kommunes viktigste politiske utvalg. 

Venstre har reist en debatt i Amta som vi alle bør engasjere oss i. Venstre mener at hovedutvalget for oppvekst, omsorg og  kultur (OOK) kan deles for at utvalget kan ha bedre diskusjoner om skole- og barnehagesaker.

– Viktige saker blir lagt fram som orienteringssaker, alternativer blir aldri fremmet av administrasjonen og den politiske styringen er kraftløs, hevder Venstre. Dette, sammen med saksmengden, er i hovedsak grunner som oppgis for å endre utvalgsstrukturen. Venstre etterlyser også engasjement fra foreldrene for å få til en bedre skolepolitikk.

Frogn SV mener at utvalgsmedlemmene har plikt til å sende saker tilbake til rådmannen dersom saken ikke er tilfredsstillende belyst. Det er også naturlig å fremme en sak om alternative forslag dersom dette oppleves som viktig. Vi kan ikke se at dette har skjedd i perioden.

Ifølge samfunnsdelen i kommuneplanen har Frogn kommune som skoleeier plikt til å sørge for at all informasjon er tilgjengelig og forståelig. Målet for en endring av Frogns viktigste hovedutvalg må være å fremme gode  læringsarenaer både i barnehager og skoler.  Et slikt mål nås lettere ved å bedre de sosiale og emosjonelle ferdighetene til barna våre. Tidlig innsats, med økt voksenkontakt, er etter vår mening avgjørende. Kommunens foreldreutvalg og skolenes FAU’er må i langt større grad bli skoleeiers samarbeidspartnere – ikke sandpåstrøere. Skoleeier må derfor legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for dialog og drøfting, samt medvirkning og medbestemmelse.

Forslaget om ny skolestruktur, som raskt ble avvist av SV, og prosjektet med digitalisert undervisning er eksempler på at administrasjonen ikke etterlevde informasjonsplikten. Når viktige endringer foreslås i skoleverket og forslag om endring av skolestrukturen fremsettes, må kommunen sørge for full og tidlig offentlighet av slike forslag.

En eventuell omstrukturering av OOK vil ikke løse de utfordringene vi står overfor. Det må fremmes konkrete tiltak. Dessuten er tverrfaglig samarbeid mellom skole- og helsesektoren viktig!

Siden sakspapirene er lett tilgjengelige i forkant av møtene, vil vi i Frogn SV etablere ei gruppe med skoleinteresserte medlemmer som kan støtte og følge opp vår representant i OOK, dersom vi får et medlem inn i utvalget etter valget 14. september.  Dette er spesielt viktig med tanke på utvalgets viktige møter i oktober og november der visjoner, planer og budsjetter legges.  Her kan politikerne fremme forslag for gjennomføring ved neste års oppstart av våre barnehager og skoler.

Den daglige driften gjennom skoleåret, er det derimot skolen og barnehagene selv sammen med sine samarbeidspartnere som har ansvaret for, og slik bør det fortsatt være!

Frogn SV

Førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag

Listekandidat Per Torbjørn Svendsen

0 Comments

Add Your Comment: