Oppfølging interpellasjon fra Frogn SV om rasisme

banner_flyktninger

Foto: SV

Status Frogn SVs interpellasjon om rasisme i kommunestyremøte 14. desember 2015

I kommunestyremøte 14. desember i fjor fremmet Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon om Frogn som rasismefri sone. Interpellasjonen var en oppfølging av en tidligere interpellasjon i 2015 ( 7.9.2015) som omfattet aksjoner fra Folkebevegelsen mot innvandring om å bevare Norge norskt.  Ny interpellasjon handlet om at barn i Frogn ble av sine foreldre oppfordret til ikke å leke med brune barn.  (se hele interpellasjonen under tema interpellasjon). På SVs spørsmål om hvordan kommunen følger opp dette svarte ordfører Haktor Slåke slik:

«Sylvi Ofstad Samstag har i sin interpellasjon tatt opp en alvorlig sak som vi må ha en holdning til. Kommunestyret har bestilt en sak om temaet. Den 7. september 2015 vedtok kommunestyret følgende i saken «Frogn som rasismefri kommune»: «Rådmannen fremmer en ny sak, der det redegjøres for omfanget av rasisme i vår kommune og videre om det behov for utarbeidelse av en handlingsplan». Problemstillingene som tas opp i interpellasjonen fra SV vil bli tatt med i rådmannens arbeid med denne saken».

I tillegg til interpellasjonen om rasismefri sone i Frogn fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag:

«Rådmannen legger fram en sak for HOOK om hvordan relevante miljøer innen skoler og barnehager i samarbeid med foreldrenes utvalg, frivillige organisasjoner og relevant næringsliv utarbeider hvordan kommunen kan bli rasismefri. SV ser behovet for at dette temaet blir en del av planen for et godt psykososialt miljø i Frogns skoler. Det er også viktig at dette arbeidet starter i barnehagen og at planen for psykososialt miljø i skolen også blir gjeldende for barnehagene».

Det ble ikke foretatt en avstemming over tilleggsforslaget. Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag vil etterspørre status i denne saken i møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, 2. februar i år.

0 Comments

Add Your Comment: