Frogn vil beholde sjela si – men rådmannen tviholder på storkommunen!

Nei og nei så gøy! Gratulerer alle sammen!

Det ble som ventet NEI til sammenslåing av Frogn med fire andre kommuner.
Men kampen er ikke over ennå. De mest ihuga tilhengerne har sine triks i ludo, og vi kan lese fra rådmannens innstilling til kommunestyremøtet 20. juni som tar en beslutning om veien videre:

“Rådmannens innstilling for kommunestyremøtet 20.06.2016:

  1. Frogn kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at Ås kommune deltar.
  2. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.
  3. Dersom bare noen av de øvrige kommunene ønsker en sammenslutning, gis ordfører fullmakt til å fremforhandle endringer i plattformen for å tilpasse denne til de deltakende kommunene. Forutsetningen er at Ås kommune deltar. En reforhandlet avtale søkes fremlagt for kommunestyret i september. Det oppnevnes samtidig medlemmer til en midlertidig fellesnemnd.
  4. Eventuelle behov for grensejusteringer i Frogn vurderes etter at kommunene i Follo har truffet vedtak om kommunestruktur i juni 2016.
  5. Kommunestyrets vedtak og vedlegg sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.”

Noe som betyr at kommunestyret ønsker å fortsette på veien mot Sanner-slåing f.eks bare med Ås eller Ski eller begge, eller Nesodden eller alle. Dersom interessen er der fremdeles fra disse kommunene.  Også her var det folkeavstemning søndag og Nei-flertallet var stort og signifikant (rundt 70 prosent) med unntak av Ski som hadde over 50 prosent JA. (Huffda Ski)

Rådmannen konkluderer i sin saksfremstilling slik:

“Ut fra en faglig vurdering anbefaler rådmannen at Frogn slutter seg til en større kommune i Follo. Primært ønsker rådmannen en ny kommune med utgangspunkt i Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Frogn og gjerne med tilslutning fra Nesodden og Vestby også.
Rådmannen anbefaler at «Felles plattform for ny kommune i Follo» legges til grunn for etableringen av en ny kommune.

Forutsatt at kommunene grenser til hverandre anbefaler rådmannen å bygge en ny kommune også sammen med fire eller færre kommuner i Follo. Dette vil gi Frogn en fordel knyttet til samfunnsutvikling og tjenesteyting i et langsiktig perspektiv.

Samtlige vedlegg sendes fylkesmannen som en del av beslutningsgrunnlaget fra Frogn kommune.”

Og bakom lurer fylkesmannen som har kjøpt seg nytt kartblad for å omorganisere Follo, Bærum, Asker og langt inn i Buskerud.

Ordføreren har allerede innkalt politisk arbeidsgruppe (består av representanter for alle partiene) til et oppsummeringsmøte 14.6 som skal gi orføreren råd til møtet 20.6. (Trodde folket hadde gitt dette rådet nå!) Deretter har han innkalt formannskapet til et 2 dagers dialogmøte (21-22.6) om veien videre – og så bærer det antakelig løs med nye forhandlinger godt hjulpet av fylkesmannen som tegner kart med påholden penn.

Sannerlig sier jeg eder – dette blir artig!

0 Comments

Add Your Comment: