Tema rasisme inn i ny kommuneplan!

Frogn SVs oppfølging av tema rasisme og nazisme – Gjennomslag i kommunestyret 5.12.2016

For tredje gang fremmet Frogn SV  en interpellasjon i kommunestyret om å bekjempe rasisme og nazisme i Frogn kommune. Frogn SV viste til en rekke rasistiske og nazistiske utsagn og aktiviteter i Frogn kommune som klart slår fast at det er behov for en strategi mot rasisme også i vår kommune. SVs forslag som først hadde fått flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble nedstemt i kommunestyret 5.12 i forbindelse med ny planstrategi (forløper for kommuneplanen). Et nytt forslag fremmet av SV i samme møte ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer.Forslaget fra SV baserte seg på tidligere behandlinger i både kommunestyret (7.9.2015 og 14.12.2015) og i HOOK (27.10.2015 – 15.11.2016). Frogn SV ble forsikret om – både av tidligere ordfører Vestby (7.9.2015) og av ordfører Slåke (14.12.2015) – at dette er en sak som man må ta på største alvor, og at SVs interpellasjoner vil bli tatt med i rådmannens arbeid med saken. Rådmannen bekreftet i møtet 14.12.2015 at det vil bli lagt fram en sak for kommunestyret om revidering av kommunens planstrategi der en ny plan om rasisme vil bli vurdert som del av kommunens samlede planverk.

Strategi mot rasisme ikke med i ny planstrategi.

Etter en nøye gjennomlesing av forslag til ny planstrategi for Frogn kommune, var det svært vanskelig å finne tegn til et opplegg for «en ny plan om rasisme som del av kommunens samlede planverk». Endelig på side 24 under tema ny kommunestyremelding om folkehelse heter det til slutt at «den reviderte folkehelsemeldingen vil også inkludere rasisme». Etter SVs ringe skjønn er ikke dette det vi kan kalle en ny plan om rasisme, ei heller hører en slik plan utelukkende under tema folkehelse.

En slik plan må involvere alle deler av samfunnet og ikke bare folkehelsesektoren. Og planen må vise at den ikke er en engangsforeteelse, men som rådmannen sa i møtet i fjor, en del av vårt kontinuerlige planverk. Det var bakgrunnen for at SV fremmet sine forslag.

I tillit til tidligere positive tilbakemeldinger i KS og HOOK – og fra 2 ordførere og vår rådmann, mener SV at forslaget bør bli vedtatt som del av vårt samlede planverk.

SVs forslag:

Ny planstrategi for Frogn integrerer tiltak mot rasisme og nazisme inn i alle relevante deler av planstrategien, slik at temaet kan bli fulgt opp aktivt i neste periode.

 Alternativt:  Tema rasisme og nazisme settes inn som egen sak i ny planstrategi på side 24 under «kommunestyremeldinger og temaplaner».

Behandling:  Ingen av forslagene til SV fikk flertall. SV fremmet derfor etter debatten om planstrategien følgende forslag:

Ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel skal kommunens tiltak mot rasisme og nazisme innarbeides.

Forslaget fikk flertall mot Frps 3 stemmer.

.

 

 

0 Comments

Add Your Comment: