Frislipp av vannscootere – hva gjør kommunene?

Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere.

Frogn SV ber ordføreren om å kontakte nabokommunene langs Oslofjorden og Bunnefjorden for utarbeiding av et felles strengt regelverk for bruken  av vannscootere i våre sjøområder. Dette tok SVs representant i kommunestyret Sylvi Ofstad Samstag opp i et spørsmål i kommunestyremøtet 13. februar i år.

Frogn SVs innlegg 13.2.2017:

Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Forslaget er sendt ut på høring med frist til 23. mars 2017.

I dag forvaltes bruken av vannscootere på sjø, innsjø og vassdrag gjennom en egen forskrift. Forskriften gjelder for hele landet til sjøs og i innsjø og vassdrag. Reglene setter krav til avstand fra land (400 m sjø) og i forhold til verneområder i sjø og vassdrag (500 m).

Nå ønsker regjeringen å oppheve forskriften uten å foreslå en ny generell forskrift for vannscootere. Det heter i høringsbrevet at de generelle reglene for bruk av fartøy også vil gjelde for bruken av vannscooter. Regjeringen overlater til den enkelte kommune å utarbeide egne bestemmelser for bruken av vannscootere og andre fartøy ut fra lovgrunnlaget fastsatt i havneloven, motorferdselloven og den sentrale fartsforskriften.

Forvirring om ulike regler fra kommune til kommune

Det betyr at det kan bli forskjellige bestemmelser fra kommune til kommune, noe som kan føre til stor usikkerhet blant brukerne av vannscootere ved kryssing av kommunegrenser. Den såkalte fartsforskriften angir en grense på 50 meter fra land der fartøy må ned i 5 knop ved passering. Langs hele Oslofjorden/Bunnefjorden vil dette påvirke et aktivt friluftsliv som bading, fisking og padling ved bruk av vannscootere som kommer langs etter land i stor fart.

Spørsmål til ordfører

Siden fristen for innsending av høringssvar allerede er 23. mars spør vi om ordføreren har planlagt å sende et svar til Klima- og miljødepartementet i denne saken.

 Vi spør også om ordføreren vil ta initiativ til, sammen med våre nabokommuner langs Oslofjorden og Bunnefjorden, et felles regelverk for disse sjøområdene for vannscootere/andre fartøy slik høringsforslaget legger opp til. Og vil ordføreren arbeide for at de blir like strenge som dagens forskrift?

Hva svarte ordføreren:

Odd Haktor Slåke sa at saken nå kommer opp i neste møtet i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (MPB). Rådmannen er i gang med å kontakte nabokommuner – «så vi er på ballen» sa Slåke. Han ville ikke garantere om forslag til nytt regelverk ville bli like strengt som det i gjeldende forskrift. Frogn SV avventer møtet i MPB og er spent på resultatet.

0 Comments

Add Your Comment: