Frogn SVs program (forkortet) for perioden 2019-23

Frogn SVs kortversjon av programmet for 2019-2023

Frogn – en åpen og demokratisk miljøkommune – med muligheter for alle!

SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter.

Frogn SV vil i valgperioden 2019-2023 jobbe for:

 • en sosial boligpolitikk som prioriterer vanskeligstilte, ungdom og barnefamilier
 • en ny og sterk verneplan for bygningsmiljøet i Gamle Drøbak som bidrar til å redde verneområdet fra oppkjøp, tap av opprinnelig arkitektur og en utvikling som prioriterer kapitalinteressene
 • en markaplan med bindende markagrense for kommunens natur- og friluftsområder og en kommunal strandplan for Frogn som tar vare på strandsonen
 • barnehager og skoler med nok pedagoger og lærere, og at barnehager og skoler får tilført ressurser for god integrering av minoritetsbarn og enslige mindreårige asylsøkere
 • et samfunn der barn og unge som sliter psykisk skal få rask og god hjelp
 • en offensiv klima-, miljø- og energipolitikk for Frogn
 • faste jobber som gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. Det er spesielt alvorlig at unge mennesker blir gående i midlertidige og utrygge jobber
 • en eldrepolitikk som både legger til rette for en aktiv alderdom og en god kommunal oppfølging av de som trenger pleie hjemme eller i en institusjon

Boliger til alle

Frogn SV vil ha en boligutbygging som følges opp med alle nødvendige offentlige tjenester. En viktig forutsetning for Frogn SV, er at kommunen prioriterer en sosial boligutbygging tilpasset personer i en vanskelig livssituasjon, førstegangsetablerere og unge familier. Det må tas nye politiske grep som både minsker utbyggingskostnadene og som setter krav til private utbyggere som bidrar til et mer sosialt boligmarked.

SV vil

 • fortsatt arbeide for en moderat utbygging (50-70 boliger i året)
 • styrke kommunikasjonsarbeidet overfor kommunens innbyggere i kontroversielle utbyggingssaker
 • prioritere kommunal boligutbygging i områdeplan Seiersten-Dyrløkke
 • at Fuglesangåsen tas ut av kommunedelplanen for Nordre Frogn og at kommunen satser på en mer natur- og miljøvennlig utbygging som ivaretar elevtallet på Dal skole
 • sørge for at kommunen inntar en langt mer aktiv rolle enn i dag for å få til en bærekraftig kommunalt styrt utbygging av boliger i Nordre Frogn
 • prioritere mindre og rimelige boliger framfor dyre eneboliger og leiligheter, og at det ved utbygginger avsettes 20 prosent av boligmassen til ungdom og andre som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet
 • ikke bruke prinsippet om gjengs leie (markedspris) for utleie av boliger
 • at flyktninger som bosettes i Frogn, integreres i kommunens boligprogram

Drøbak sentrum og områdeplan gamle Drøbak

Drøbak sentrum er preget av den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen fra 1700-tallet. Gamle Drøbak verneområde står på Riksantikvarens NB-liste over verneverdige trehusbyer i Norge.  Frogn SV vil beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. SV ønsker også å utvide sonen for å få med eldre og verneverdig bebyggelse nord, syd og øst for dagens vernesone.  Like viktig som å sikre bygningsmiljøet innenfor antikvarisk område, er det å bevare kulturmiljøet samlet med hus, hager, gårdsrom, trær, stier og smett. Badeparken må skjøttes og restaureres regelmessig for å ta vare på naturmangfoldet og kulturminnene.

 SV vil

 • beholde og utvide gamle Drøbak som antikvarisk spesialområde bl.a. ved at området utvides med kulturlandskapet i Johanne Dybwads vei
 • prioritere restaurering av Badeparken og verne den for framtiden
 • arbeide for at verneområdet gamle Drøbak blir sikret som et kulturmiljø i medhold av Kulturminneloven
 • at det gjennomføres løpende informasjon om områdeplanen gamle Drøbak for å styrke forståelsen av de verdier som er knyttet til gamle Drøbak
 • at det jevnlig øves på særlige brannverntiltak for gamle Drøbak

Kultur, idrett og friluftsliv – sikring av Frognmarka

Kulturbegrepet er bredt og det må gjenspeiles i et mangfoldig og rikt kulturliv i Frogn som når alle uavhengig av alder og bakgrunn. Kulturtilbudet må bidra til gjenkjennelse og skape tilhørighet i lokalmiljøet. Sikring av nærturområder der folk bor er viktig, noe som må planlegges i forbindelse i med kommunens arealplaner.  Den kommunale planen for friluftsliv, idrett og nærmiljø må legge vekt på en god markaplan for Frognmarka med bindende markagrenser.  Arbeidet med friluftslivet må styrkes i den kommunale forvaltningen.

SV vil

 • bevare Frognmarka med en egen markaplan og en bindende markagrense
 • arbeide for en kommunal strandplan for Frogn som tar vare på strandsonen
 • arbeide for en utvidelse av løypenettet i Frognmarka i samarbeid med Frognmarkas venner og DFI ski
 • fortsette å legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i friluftslivet
 • at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområde for alle
 • styrke Frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner
 • øke bevilgningene til Drøbak og Frogn skolekorps og støtte Drøbak Hundeklubb
 • arbeide for at DFI og andre organisasjoner bidrar med frikort til ungdom med dårlig råd
 • ha økt satsing på kulturskoletilbudet og at kulturskolen må bli et gratistilbud til alle barn og unge med familieinntekt under 3G

Barn og unge – oppvekst og opplæring.

Barnehager

Frogn SV vil jobbe for barnehager og skoler med nok pedagoger og lærere, og at barnehager og skoler får tilført ressurser for god integrering av minoritetsbarn og enslige mindreårige asylsøkere.

 SV vil

 • sikre lav egenbetaling på barnehage
 • ha gratis barnehage fram til fylte 2 år
 • legge til rette for økt andel av minoritetsbarn i barnehagene
 • at kommunen skal opprette en ny barnehage på Dal
 • følge ny bemanningsnorm for barnehager som gjelder fra høsten 2019
 • arbeide for en god kommunal kvalitetsmelding for barnehagene der tidlig innsats for barn som sliter må prioriteres

Skolen

Skolen skal gi god og tilpasset læring til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. Dette er viktig for at alle barn får et godt opplæringstilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det er Frogn kommunes ansvar å legge til rette for godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole for å sikre et godt psykososialt oppvekstmiljø. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for dialog og drøfting samt medvirkning og medbestemmelse. Innvandrerfamilier må få informasjon fra skole og kommune på eget språk. Når viktige endringer foreslås i skoleverket og i skolestrukturen, må kommunen legge til rette for full offentlighet om slike forslag.  

SV vil

 • følge opp den nye lærernormen i skolen som krever 15 elever pr lærer på 1-4 trinn og 20 elever pr lærer på 5-10 trinn
 • sikre leksehjelp på alle skoletrinn, fysisk aktivitet og sunn mat hver dag.
 • gjennomføre forsøk med leksefri skole slik at lekser gjøres på skolen og ikke hjemme
 • økonomiske overgangsordninger mellom barnehager og SFO for familier med flere barn
 • være pådriver for at utearealene for skolenes SFO-områder kvalitetssikres
 • kommunen involverer Kommunens foreldreutvalg (KVU), Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Ungdommens kommunestyre (UKS) i prosesser som har betydning for skolens læringsmiljø, og ved eventuelle fremtidige forslag til strukturendringer
 • arbeide for at kommunens enheter for barn, unge og psykososialt arbeid bidrar til god oppfølging i skolen i samarbeid med støttepersonell som sosiallærere, mobbeombud og helsesykepleiere
 • styrke skolehelsetjenesten
 • styrke voksentettheten i innføringsklassen for minoriteter på Dyrløkkeåsen skole

Frafall i videregående må angripes tidlig i utdanningsløpet

For å unngå frafall i videregående skole må jobben mot frafall starte allerede i barnehagen og i barne- og ungdomsskolen. Forskning viser at det er viktig å sette inn tiltak gjennom hele skoleløpet, og ikke minst i overgangene fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående. Minoritetselever må gis solid oppfølging og kommunen må sette av ressurser til dette.

 SV vil

 • sørge for en best mulig grunnopplæring for minoritetselever før overgang til videregående skoler
 • styrke tilbudet i mottaks-/innføringsklassen på Dyrløkkeåsen skole for elever uten norskkunnskaper.
 • gi skolen andre læringsarenaer utenfor klasserommet, lærlinge- og praksisplasser
 • stimulere til uteskole – en bro mellom teori og praksis
 • bidra til at yrkesrelaterte og studiespesialiserte fag får samme status og at yrkesrelaterte fag får nok praksisplasser

Vold og overgrep

Det er Frogn kommunes ansvar å legge til rette for godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole for å sikre et godt psykososialt oppvekstmiljø. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for medvirkning og medbestemmelse. Vold og overgrep er blant de mest ekstreme utslagene av det skjeve maktforholdet mellom kjønnene. Menns vold mot kvinner og barn utgjør en risiko mot liv, helse og trygghet. Tilsvarende må tiltak også rettes mot kvinner som bruker vold i nære relasjoner. Vi må sikre beredskap gjennom døgnåpne krisesentre for både kvinner og menn og ha kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner for å sikre trygghet for alle.

SV vil:

 • arbeide for at Frogns handlingsplan mot vold i nære relasjoner følges opp politisk, bl.a. gjennom hyppigere og mer regelmessige orienteringer til politiske organer
 • at kommunen tilrettelegger for at all informasjon er tilgjengelig og forståelig
 • at innvandrerfamilier må få informasjon fra skole og kommune på eget språk
 • at skolehelsetjenesten styrkes for en raskere oppfølging av volds- og overgrepsofre
 • støtte krisesenteret i Ås, og gi behandling til utøvere av vold
 • at alle overgrep og diskriminering på grunnlag av seksuell legning må bekjempes

Innvandring og integrering

Frogn er en flerkulturell kommune hvor det bor folk med bakgrunn fra mange ulike land. Det er en stor ressurs for kommunen å ha et stort mangfold blant innbyggerne. Både kulturlivet, utdanningsmiljøene, næringslivet og kommunale arbeidsplasser må avspeile dette. Et fungerende og levende flerkulturelt samfunn betyr at representanter for ulike minoriteter deltar på alle nivåer i samfunnslivet.  Det er i dag globalt registrert rundt 70 millioner mennesker på flukt (intern- og eksternflukt) av ulike årsaker som krig, terror, klimaendringer eller mangel på grunnleggende menneskerettigheter.  Konflikten i Syria og Midtøsten og andre deler av verden, tilsier at Norge må ta sin del av flyktningstrømmen.

 SV vil

 • at informasjon til minoriteter gjøres tilgjengelig på flere språk
 • arbeide for en kommunestyremelding for en god integrering av flyktninger
 • profesjonell leksehjelp til elever med innvandringsbakgrunn
 • innføre mentorordninger som gir flyktninger hjelp til jobbsøking
 • sikre flere varige praksisplasser og god oppfølging
 • samarbeide med Ås kommune om introduksjonskurset for flyktninger
 • å bosette flere enslige mindreårige asylsøkere
 • arbeide mot rasisme og diskriminering i alle fora. Frogn kommune bør erklæres som en   rasismefri kommune

En god politikk for klima, miljø og naturmangfold

Frogn kommunes klimamelding har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 ut fra 1991 tall. For å nå målene i FNs Paris-avtale må målsettinen styrkes.  Klimagassutslipp og økende energiforbruk er blant vår tids største miljøutfordringer.   Årsaken til økningen av klimagasser i atmosfæren er menneskets bruk av fossilt brensel som olje, gass og kull samt avskoging.

FNs og Norges mål er at den globale temperaturøkningen må holdes under 2 grader C for å unngå farlige klimaendringer.  FNs internasjonale klimakonferanse i Paris slo også fast at temperaturøkningen globalt ikke må overstige 1,5 grader. Frogn SV mener at alle kommuner må jobbe hardt for å stanse de menneskeskapte klimagassutslippene, og det må gjøres ved å sette klare og ambisiøse mål.

Vern om naturmangfoldet.

Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen, heter det i en rapport som nylig er publisert fra FNs naturpanel. Globalt står hele 1 million arter i fare for å bli utryddet. Ett av hovedbudskapene i rapporten er at det må store samfunnsendringer til for nå målet om redusert tap av naturmangfold.  I Norge står over 4000 arter på artsdatabankens rødliste der rundt halvparten karakteriseres som truet. Skal vi sikre naturmangfoldet i landets kommuner må bruk av arealer til utbygginger, veier, landbruk og skogbruk endres.

Marin forsøpling – avfall og forurensning

Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. Mikroplast er en trussel både mot dyreliv langs kyst og i havet, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene.  De senere års nytenkning på avfallsområdet har medført at vi har blitt flinkere til å se på søppel som en ressurs i stedet for et problem. Avfall er en ressurs som er råstoff for mange produkter. Det kastes for mye, ikke minst mat.  Derfor må kommunen og Follo Ren styrke arbeidet med å resirkulere avfall til nye produkter. Dette er også viktig i en klimasammenheng.

 SV vil

 • gjennomføre en god og løpende kommunikasjonsstrategi om behovet for å redusere kommunens klimautslipp
 • bidra til at Frogns klimaplan i perioden 2019-2022 blir handlingsrettet og prioritert politisk og økonomisk bl.a. ved at det lages tydelige utslippsmål og karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i kommunen.
 • at kommunens bilpark elektrifiseres og at det lages en strategi for bilfrie soner i sentrum og at gater gjøres enveiskjørte der dette er relevant
 • arbeide for at Frogn kommune stanser utslipp av plast fra kommunale avløpsanlegg, bekker og elver mot sjø og vann.
 • arbeide for at kommunen utarbeider en kommunestyreplan for vern om naturmangfoldet i Frogn
 • bidra til at naturmangfoldet i Oslofjorden opprettholdes og at truede arter som torsk og hummer fredes hele året

 Et inkluderende arbeidsliv

Frogn SV krever at det lyses ut hele og faste stillinger i Frogn kommune. Frogn SV vil jobbe for en heltidskultur i kommunen.  Arbeidsmiljøloven må brukes aktivt for å sikre økning i eksisterende deltidsstillinger. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet for ansatte.

 SV vil

 • arbeide mot sosial dumping, benytte fast ansatte, ansatte med fagbrev, bl.a. ved bruk av «Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv»
 • opprette flere lærlingeplasser
 • motvirke privatisering av kommunale og interkommunale arbeidsplasser
 • si nei til bruk av innleide vikarer og ja til fast ansatte
 • i samarbeid med tillitsvalgtes organisasjoner sikre en heltidskultur i kommunen

 En god alderdom i Frogn

Eldrepolitikk handler både om friske eldre og eldre som har behov for bistand fra det offentlige. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i sitt omsorgsbehov. En aktiv og trygg tilværelse holder folk friske lenger.   Det er viktig at flere aktivitører og miljøarbeidere ansettes i sykehjem og i omsorgsboliger. Særlig viktig er dette for omsorgsboliger for demente.

SV vil

 • at Ullerud sykehjem, Ullerud Helsebygg og Ullerud Bofellesskap må ha en forsvarlig heldøgns bemanning
 • at tjenester til eldre skal drives i kommunal regi
 • at seniorkontakten og demenskoordinator opprettholdes
 • arbeide for styrking av hjemmebaserte tjenester
 • fortsatt satse på dagtilbud til eldre, og for kommunal drift av seniorsenteret
 • satse på å ansette aktivitører og miljøarbeidere både i Ullerud sykehjem, Ullerud Helsebygg og i Ullerud bofellesskap
 • gjeninnsette miljøkokken i Ullerud bofellesskap for demente
 • at alle omsorgsboliger for eldre bemannes med heldøgns vakt
 • at det legges til rette for omsorgsboliger i Nordre Frogn
 • bidra til at kulturelle aktiviteter innen kunst, musikk og drama også skjer i institusjoner for eldre, syke og funksjonshemmede
 • opprettholde og oppgradere gymsalen i gamle Drøbak skole for eldre
 • at det ved salg av Grande avsettes 20 prosent av boligmassen til omsorgsboliger

En god helse- og sosialpolitikk

SV vil arbeide for et verdig og aktivt liv for alle i kommunen, for de som er funksjonshemmet eller som rammes av sykdom, ulykker eller har sosiale problemer.

SV vil

 • at helse- og sosialtjenester ikke privatiseres
 • ha en moderat husleie i de kommunale boligene – ikke gjengs leie (markedspris)
 • at boliger til husløse integreres i vanlige boligmiljøer
 • styrke og videreutvikle det psykiatriske tilbudet
 • arbeide for ettervern av tunge rusmisbrukere bl.a. ved å etablere et godt helse- og botilbud
 • styrke det rusforebyggende arbeidet bl.a. ved ansettelse av ruskonsulent i grunnskolen

 

Les hele programmet her: frognsv.blogspot.no

 

Kontaktpersoner i Frogn SV:

Leder:Brit Østby Fredriksen, Tlf: 90 13 42 33

Spurvefaret 5, 1448 Drøbak

brit.ostby@telenor.com

 

Nestleder og sekretær: Sylvi Ofstad Samstag, Tlf: 64935943/95463522

Badehusgaten 15, 1440 Drøbak

s-ofstad@online.no

 

Styremedlem og kasserer: Anne Helene Holmen, Tlf: 91846879

Ekornveien 5, 1444 Drøbak

anne.holmen@hjemmedstil.no

 

Se også våre facebooksider: Frogn SV og på vår bloggside frognsv.blogspot.no

 

Bli medlem av SV Innmelding mail til Viken@sv.no eller www.sv.no

kortprogramendelig

 

0 Comments

Add Your Comment: