Program Frogn SV – 2019 – 2023

Frogn – en åpen og demokratisk miljøkommune – med muligheter for alle!

For å sikre neste generasjon en god framtid, vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir en kommune som

 • tar vare på natur, klima og miljø
 • bygger boliger som folk har råd til
 • gir like muligheter til alle
 • fordeler godene rettferdig
 • løser oppgavene i fellesskap
 • betaler lik lønn for likt arbeid

 

SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil stimulere til bred deltagelse i utviklingen av lokalmiljøet.  Samarbeid med lokale organisasjoner og frivillige aktører er grunnleggende for utviklingen av et godt lokaldemokrati.

 

Sammen med innbyggerne skal Frogn SV jobbe for vern om Frogns rike natur- og kulturmiljø, stanse klimagassutslippene, øke velferden til de som trenger det, og bekjempe fattigdom. SV vil jobbe for en rettferdig fordeling av makt og ressurser mellom kjønnene og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Kampen for likelønn og lovfestet rett til heltidsarbeid er viktig for SV. 

 

 

Frogn SV vil i valgperioden 2019-2023 jobbe for:

 • en sosial boligpolitikk som prioriterer vanskeligstilte, ungdom og barnefamilier
 • en ny og sterk verneplan for bygningsmiljøet i gamle Drøbak, som bidrar til å redde verneområdet fra oppkjøp, tap av opprinnelig arkitektur og en utvikling som prioriterer kapitalinteressene
 • en markaplan med bindende markagrense for kommunens natur- og friluftsområder og en kommunal strandplan for Frogn som tar vare på strandsonen
 • barnehager og skoler med nok pedagoger og lærere, og at barnehager og skoler får tilført ressurser for god integrering av minoritetsbarn og enslige mindreårige asylsøkere
 • et samfunn der barn og unge som sliter psykisk skal få rask og god hjelp
 • en offensiv klima-, miljø- og energipolitikk for Frogn
 • faste jobber som gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. Det er spesielt alvorlig at unge mennesker blir gående i midlertidige og utrygge jobber
 • en eldrepolitikk som både legger til rette for aktiv alderdom og en god kommunal oppfølging av de som trenger pleie hjemme eller i en institusjon

 

Boliger til alle

Frogn SV vil ha en moderat boligutbygging som følges opp parallelt med tjenester som skoler, barnehager, omsorgsboliger og infrastruktur. En viktig forutsetning for Frogn SV, er at kommunen prioriterer en sosial boligutbygging tilpasset personer i en vanskelig livssituasjon, førstegangsetablerere og unge familier. Det er derfor viktig at det tas nye politiske grep som både minsker utbyggingskostnadene og som setter krav til private utbyggere som vil bidra til et mer sosialt boligmarked. Nye boligområder må i framtiden utvikles innenfor en reguleringsplan slik at kommunen kan sette boligsosiale betingelser for utbygging. Boliger skal ikke være gjenstand for spekulasjon men et sted en bor trygt.

Utradisjonelle boformer som leiligheter tilpasset kollektiver eller foreldre med delt omsorg for barn, kan også være en måte å senke terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet.  Kommunen må ha en aktiv rolle i boligbyggingen.

 

SV vil

 • fortsatt arbeide for moderat utbygging (50-70 boliger i året) og holde seg til prinsipper og regelverk i den regionale areal og transportplanen for Oslo og Akershus
 • styrke kommunikasjonsarbeidet overfor kommunens innbyggere i kontroversielle utbyggingssaker bl.a. ved bruk av plan- og bygningslovens medvirkningsparagraf
 • prioritere kommunal boligutbygging i områdeplan Seiersten-Dyrløkke for å legge til rette for billigere boliger for unge, unge familier og familier med spesielle boligbehov
 • ikke bruke prinsippet om gjengs leie (markedspris) for utleie av boliger
 • at utbygging av Fuglesangåsen tas ut av kommunedelplanen for Nordre Frogn, og at kommunen satser på en mer natur- og miljøvennlig utbygging, som kan ivareta elevtallet på Dal skole og opprettholdelse av barnehagen
 • sørge for at kommunen inntar en langt mer aktiv rolle enn i dag for å få til en varsom utbygging av boliger i Nordre Frogn.
 • prioritere mindre og rimelige boliger framfor dyre eneboliger og leiligheter, og at det ved utbygginger avsettes 20 prosent av boligmassen til ungdom og andre som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet
 • arbeide for at områdeplanen for Gamle Drøbak blir en verneplan og ikke en rive- og utbyggingsplan
 • at kommunen søker større startlån fra Husbanken slik at flere unge og vanskeligstilte kan få lån til egen bolig.
 • Ikke bygge ut Kolstad og Klommestein. Det er viktig å bevare dette området som del av en markaplan for Frogn. Sier flertallet i kommunen ja til utbygging her, vil Frogn SV kjempe for en moderat utbygging der førstegangsetablerere og ungdom blir prioritert, og med en infrastruktur for området som gir god kollektiv transport, sykkelstier, trygge skoleveier og avsetting av områder til barnehage, omsorgsboliger og butikker.
 • at det legges til rette for konvertering av hytter til boliger og at kommunen tilpasser regelverket for slik utbygging
 • at flyktninger som bosettes i Frogn, integreres i kommunens boligprogram
 • at det legges til rette for fortetting i bebygde områder uten å ødelegge områdets kulturelle og naturlige kvaliteter
 • sørge for at nye bygg i eksisterende boligområder tilpasses stedets særpreg

 

Drøbak sentrum og områdeplan gamle Drøbak

Drøbak sentrum er preget av den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i en blanding av tidlig 60-talls blokker, eneboliger og næringsbygg.  Det er viktig for Frogn SV å beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. SV ønsker også å utvide sonen for å få med eldre og verneverdig bebyggelse nord, syd og øst for dagens vernesone.  Like viktig som å sikre enkelte hus innenfor antikvarisk område, gamle Drøbak, er det å bevare det helhetlige kulturmiljøet.  Se hus, uthus, gårdsrom, hager og stier som en helhet. . Badeparken må skjøttes og restaureres regelmessig for å ta vare på naturmangfoldet og kulturminnene.

 

Gamle Drøbak er satt på den såkalte NB-lista til Riksantikvaren som et kulturmiljø det er av nasjonal interesse å ta vare på. Dette la rådmannen i Frogn kommune sterk vekt på i sitt forslag til områdeplan for Gamle Drøbak. Den ble ikke vedtatt av flertallet i kommunestyret. Det førte da til sterke innsigelser fra Akershus fylkeskommune som dessverre ennå ikke er avklart med kommunen.

 

SV vil

 • beholde og utvide gamle Drøbak som antikvarisk spesialområde bl.a. ved at området utvides med kulturlandskapet i Johanne Dybwads vei
 • prioritere restaurering av Badeparken og verne den for framtiden
 • Den delen av Kopås som er en del av fredningsområde Oscarsborg festning, tas med i ny områdeplan for gamle Drøbak. Utviklingen av områdene inntil vernesonen må ses i sammenheng med stedsutviklingen i gamle Drøbak
 • arbeide for at verneområdet gamle Drøbak blir sikret som et kulturmiljø i medhold av Kulturminneloven
 • at det gjennomføres løpende informasjon om områdeplanen gamle Drøbak i samarbeid med Verneforeningen, for å styrke forståelsen av de verdier som er knyttet til gamle Drøbak
 • at det jevnlig øves på særlige brannverntiltak for gamle Drøbak
 • være pådriver for en veiledning for restaurering av verneverdige hus i gamle Drøbak i samarbeid med Follo Museum
 • bidra til et regelverk for vedlikehold av hus, uthus mv i vernesonen
 • arbeide for opprettholdelse og vedlikehold av eksisterende stier i Drøbak
 • opprettholde boplikten og oppfordre eierne til vedlikehold og riktig restaurering, bl.a. gjennom kurs for huseiere
 • opprette et fond som eiere av hus i vernesonen kan søke på til vedlikehold av de verneverdige boligene

 

Kultur, idrett og friluftsliv – sikring av Frognmarka

Kulturbegrepet er bredt og det må gjenspeiles i et mangfoldig og rikt kulturliv i Frogn, som når alle uavhengig av alder og bakgrunn. Kulturtilbudet må bidra til gjenkjennelse og skape tilhørighet i lokalmiljøet. Breddeidretten skal berike livet til hele befolkningen gjennom å gi god og livslang fysisk aktivitet i nærmiljøet.  Sikring av nærturområder der folk bor er viktig, noe som må planlegges i forbindelse i med kommunens arealplaner.

 

Den kommunale planen for friluftsliv, idrett og nærmiljø må legge vekt på en god markaplan for Frognmarka med bindende markagrenser. Kommunen må sørge for at arbeidet med friluftslivet styrkes i den kommunale forvaltningen, og at kommunen arbeider tett med kommunens friluftsorganisasjoner og den nylig opprettede paraplyorganisasjonen for natur- og friluftsliv i Frogn (Frognmarka Friluftsforum).

 

SV vil

 • styrke Frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner
 • øke bevilgningene til Drøbak og Frogn skolekorps
 • arbeide for at DFI og andre organisasjoner bidrar med frikort til ungdom med dårlig råd
 • styrke bibliotektilbudet og utvide det digitale tilbudet
 • sikre videre drift av Drøbak kino og andre kulturinstitusjoner
 • støtte videreutvikling av akvariet i Drøbak
 • ha økt satsing på kulturskoletilbudet og at kulturskolen må bli et gratistilbud til alle barn og unge med familieinntekt under 3G
 • markedsføre Gamle Drøbak som en kulturarena for turister og at dette ses i sammenheng med utviklingen av kulturarrangementene på Oscarsborg festning
 • støtte Follo museums aktiviteter og styrke museet økonomisk i samarbeid med alle follokommunene
 • arbeide for at kommunens flerbrukshus (Smia) kan brukes gratis av frivillige organisasjoner og foreninger
 • fortsette å legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i friluftslivet bl.a. ved å opprette stier for funksjonshemmede i deler av Frognmarka
 • sørge for at bakgårdskonsertene, kirkekonsertene og utviklingen av Oscarsborg som fyrtårn for kulturelle aktiviteter, blir opprettholdt og utvidet
 • bidra til at Drøbak hundeklubb får tilgang til bedre lokaler for sine vinteraktiviteter
 • bevare Frognmarka og sikre grønne turdrag fra sentrale områder til marka og grønne lunger i boområdene.
 • styrke arbeidet med friluftslivet i kommuneadministrasjonen.
 • arbeide for en utvidelse av løypenettet i Frognmarka i samarbeid med Frognmarkas venner og DFI ski, og arbeide for sikring og utvidelse av lysløypa
 • at turkart og oversikt over severdigheter oppdateres løpende og at marka merkes enda bedre
 • at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområde for alle
 • at det opparbeides parkeringsplasser ved innfallsportene til de større friluftsområdene

 

Barn og unge – oppvekst og opplæring

Å sikre gode oppvekstsvilkår er en av de viktigste samfunnsoppgavene. Barn og unges oppvekstforhold er avhengig av kommunal innsats og prioritering innenfor de fleste av kommunenes gjøremål.

 

Barnehager

Frogn SV vil arbeide for at kvaliteten i barnehagetilbudet heves. Barnehagen tar vare på barna våre i de første og mest formende år av livet deres.  Barnehagen utgjør dessuten selve grunnmuren i utdanningsforløpet. Derfor er det så viktig at barnehagene har pedagogisk kompetanse og nok ansatte til at hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt. Mange familier har store utgifter til barnehage og skolefritidsordning. Frogn SV vil prioritere å holde prisene nede.

 

SV vil

 • sikre lav egenbetaling på barnehage og SFO
 • ha gratis barnehage fram til fylte 2 år
 • ha gratis kjernetid for alle barn av foreldre med inntekt under 5G
 • legge til rette for økt andel av minoritetsbarn i barnehagene
 • arbeide for at alle barnehagene serverer varm mat minst 3 ganger i uka
 • følge ny bemanningsnorm for barnehager som gjelder fra høsten 2019 (1 voksen pr 3 barn under 3 år og 1 voksen pr 6 barn over 3 år. Dette skal være innført før høsten 2019 i alle barnehagene.)
 • sikre ressurser til støttepedagog/spesialpedagog i barnehagene
 • være pådriver for oppussing av kommunens barnehager, og at alle barnehager har store nok utearealer til lek
 • arbeide for en god kommunal kvalitetsmelding for barnehagene, der tidlig innsats for barn som sliter må prioriteres

 

Skolen

Skolen skal gi god og tilpasset læring til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. Dette er viktig for at alle barn får et godt opplæringstilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn. I Frogn er det viktig å beholde dagens skole- og barnehagestruktur både for å opprettholde dagens gode skolemiljøer og for å kunne gi et godt, trygt og variert skoletilbud.

 

Skolen trenger nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig innsats og en praktisk og variert skoledag bl.a. med større grad av fysisk aktivitet.

 

Det må flere lærere inn i skolen. Den nye lærernormen med større lærertetthet er derfor viktig, også for å fremme gode relasjoner mellom elever og lærer-elev. Flere lærere vil hjelpe elever som sliter og som står i fare for å falle ut av skolen. Frogn SV ønsker å styrke skolehelsetjenesten og sikre ressurser til ikke lovpålagte stillinger som sosiallærere, spesialpedagoger, skolelos, mobbeombud og miljøarbeidere.

 

SV vil

 • følge opp den nye lærernormen i skolen. Det skal maksimum være 15 elever pr lærer på 1-4 trinn og 20 elever pr lærer på 5-10 trinn
 • gjøre skoledagen bedre gjennom leksehjelp på alle skoletrinn, fysisk aktivitet og sunn mat hver dag
 • at kommunen involverer Kommunens foreldreutvalg (KVU), Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Ungdommens kommunestyre (UKS) i prosesser som har betydning for skolens læringsmiljø, og ved eventuelle fremtidige forslag til strukturendringer
 • at SFO på sikt gjøres om til et helhetlig pedagogisk tilbud i samarbeid med skolen
 • være pådriver for at utearealene for skolenes SFO-områder kvalitetssikres
 • gjennomføre forsøk med leksefri skole slik at lekser gjøres på skolen og ikke hjemme
 • beholde dagens skolestruktur og sikre gode bemanningsnormer i skole og barnehager
 • begrense kommunalt pålagte krav om testing, dokumentasjon og rapportering slik at tiden kan brukes til undervisning
 • arbeide for at kommunens enheter for barn, unge og psykososialt arbeid bidrar til god oppfølging i skolen i samarbeid med støttepersonell som sosiallærere, mobbeombud og helsesykepleiere
 • styrke skolehelsetjenesten
 • styrke voksentettheten i innføringsklassen på Dyrløkkåsen skole
 • at frukt og grønt serveres i kantiner beregnet på alle klassetrinn fra 1-10
 • at det opprettes kantiner også for elever i barneskolen

 

Frafall i videregående må angripes tidlig i utdanningsløpet

Jobben mot frafall i videregående skoler må starte allerede i barnehagen og i barne- og ungdomsskolen. Forskning viser at det er viktig å sette inn tiltak gjennom hele skoleløpet og ikke minst i overgangene fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående. Minoritetselever må gis solid oppfølging og kommunen må sette av ressurser til dette.

 

Frogns elever har rett til å ta videregående utdanning i sitt nærmiljø. Dersom elevens linjevalg ikke samsvarer med skolens tilbud, må det legges til rette for subsidierte studentboliger innen fylkeskommunen.

 

 • SV vil
 • sørge for en best mulig grunnopplæring for minoritetselever før overgang til videregående skoler
 • styrke tilbudet i mottaks-/innføringsklassen på Dyrløkkeåsen skole for elever uten norskkunnskaper.
 • bidra til at kontaktlærere/lærere i barne- og ungdomsskolen får økt kompetanse til å hjelpe elever med problemer som kan føre til frafall i utdanningsløpet
 • styrke pedagogisk innsats i barnehagene (Bemanningsnormen for barnehager)
 • styrke PP-tjenesten og skolehelsetjenesten
 • ansette ruskonsulenter i ungdomsskolen
 • gi skolen andre læringsarenaer utenfor klasserommet, lærlinge- og praksisplasser
 • stimulere til uteskole – en bro mellom teori og praksis
 • bidra til at yrkesrelaterte og studiespesialiserte fag får samme status
 • innføre garantifestet rett til lærlingplass

 

Vold og overgrep

Det er Frogn kommunes ansvar å legge til rette for godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole for å sikre et godt psykososialt oppvekstmiljø. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for medvirkning og medbestemmelse.

 

Vold og overgrep er blant de mest ekstreme utslagene av det skjeve maktforholdet mellom kjønnene. Menns vold mot kvinner og barn utgjør en risiko mot liv, helse og trygghet. Tilsvarende må tiltak også rettes mot kvinner som bruker vold i nære relasjoner. Vi må sikre beredskap gjennom døgnåpne krisesentre for både kvinner og menn, og ha kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner for å sikre trygghet for alle.

 

SV vil:

 

Innvandring og integrering

Frogn er en flerkulturell kommune hvor det bor folk med bakgrunn fra mange ulike land. Det er en ressurs for kommunen å ha et stort mangfold blant innbyggerne. Både kulturlivet, utdanningsmiljøene, næringslivet og kommunale arbeidsplasser må avspeile dette. Et inkluderende samfunn må godta forskjellige gruppers rett til å være annerledes enn majoriteten, og legge til rette for at alle skal kunne delta i fellesskapet.

 

Et fungerende og levende flerkulturelt samfunn betyr at representanter for ulike minoriteter deltar på alle nivåer i samfunnslivet.  Minoriteter må få kunnskap om og forståelse for hvordan det norske demokratiet fungerer for å kunne bidra aktivt.

 

Det er i dag globalt registrert rundt 70 millioner mennesker på flukt (intern- og eksternflukt) av ulike årsaker som krig, terror, klimaendringer eller mangel på grunnleggende menneskerettigheter.  Konflikten i Syria og Midtøsten og andre deler av verden, tilsier at Norge må ta sin del av flyktningstrømmen. Frogn SV vil fortsatt følge anbefalingene fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) om å bosette flyktninger i Frogn som har fått oppholdstillatelse i Norge. Det samme gjelder antall enslige mindreårige asylsøkere.

 

SV vil

 • at informasjon til minoriteter gjøres tilgjengelig på flere språk
 • arbeide for en kommunestyremelding for god integrering av flyktninger
 • arbeide for å få profesjonell leksehjelp til elever med innvandringsbakgrunn
 • innføre mentorordninger som gir flyktninger hjelp til jobbsøking
 • sikre flere varige praksisplasser og god oppfølging
 • at Frogn skal samarbeide med Ås kommune om introduksjonskurset for flyktninger
 • bidra til opprettelse av et oppholdssted for flyktninger og mindreårige asylsøkere som fremmer læring, kreativitet og aktiviteter med mål om god integrering
 • arbeide for å opprette flere arenaer der flyktninger som bosettes i Frogn kan møtes sammen med Frogns innbyggere
 • arbeide for å bosette flere enslige mindreårige asylsøkere
 • arbeide mot rasisme og diskriminering i alle fora. Frogn kommune bør erklæres som en   rasismefri kommune
 • øke antall bosettinger av flyktninger
 • arbeide for at minoriteter blir representert i alle folkevalgte organer
 • arbeide for økonomisk støtte til start og drift av organisasjoner som arbeider for etnisk likestilling

 

En god politikk for klima, miljø og naturmangfold

I Frogn kommunes klimamelding heter det at kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 ut fra 1991 tall.

Klimagassutslipp og økende energiforbruk er blant vår tids største miljøutfordringer. Vår ressursbruk har lokale og regionale effekter og bidrar til globale endringer.

 

Klimaendringene vil på sikt skape uholdbare tilstander for natur og miljø over hele jordkloden. Størst vil ødeleggelsene være i fattige land men også nordområdene vil merke naturødeleggelsene i form av ekstremvær og flom.  Issmeltingen i Arktis er et varsel om at alle må gjøre sitt for å stanse klimagassutslippene. Årsaken til økningen av klimagasser i atmosfæren er menneskets bruk av fossilt brensel som olje, gass og kull samt avskoging.

 

FNs og Norges mål er at den globale temperaturøkningen må holdes under 2 grader C for å unngå farlige klimaendringer.  FNs internasjonale klimakonferanse i Paris slo også fast at målet må være at temperaturøkningen globalt ikke bør overstige 1,5 grader. I forbindelse med FNs klimakonferanse i Katowice i Polen i 2018 ble det lagt fram en rapport som viste at temperaturøkningen ikke må overskride 1,5 grader for å unngå at store områder i verden blir ubeboelige. Det er bare 11 år til 2030, og hverken Norge eller Frogn har bidratt drastisk til reduksjon av klimautslippene for å nå målene om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.

 

Frogn SV mener at alle kommuner må jobbe hardt for å stanse de menneskeskapte klimagassutslippene, og det må gjøres ved å sette klare og mer ambisiøse mål. Kommunen har i handlingsplanen for 2019 fulgt opp sin klimamelding ved å organisere tiltak som kan bidra til klimareduksjoner på alle kommunens enheter. Dette er etter SVs mening ikke tilstrekkelig, da budsjettene som følger tiltakene er lave og organiseringen av arbeidet er dårlig planlagt.

 

Vern om naturmangfoldet

Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen, heter det i en rapport som nylig er publisert fra FNs naturpanel. Globalt står hele 1 million arter i fare for å bli utryddet. Ett av hovedbudskapene i rapporten er at det må store samfunnsendringer til for å nå FNs mål om å redusere tap av naturmangfold.  I Norge står over 4000 arter på artsdatabankens rødliste, der rundt halvparten karakteriseres som truet. Skal vi sikre naturmangfoldet i landets kommuner må bruk av arealer til utbygginger, veier, landbruk og skogbruk endres.

 

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. Mikroplast er en trussel både mot dyreliv langs kyst og i havet, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. Dette alvorlige miljøproblemet prøver Norge å bidra til å løse både gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak går det fram av Miljødirektoratets hjemmesider.

 

Avfall og forurensning

De senere års nytenkning på avfallsområdet har medført at vi har blitt flinkere til å se på søppel som en ressurs i stedet for et problem. Avfall er en ressurs som kan være råstoff for mange produkter. Det kastes for mye, ikke minst mat.  Derfor må kommunen og Follo Ren styrke arbeidet med å resirkulere avfall til nye produkter. Dette er også viktig i en klimasammenheng.

 

Dårlig og mangelfull kloakkering er et lokalt miljøproblem. Våre utslipp bidrar til forurensing av Oslofjorden og Bunnefjorden.

 

 

SV vil

 • ansette en klimasjef som koordinerer arbeidet med klimatiltakene i kommunens handlingsplan
 • gjennomføre en god og løpende kommunikasjonsstrategi om behovet for å redusere kommunens klimautslipp
 • bidra til at Frogns klimaplan i perioden 2019-2022 blir handlingsrettet og prioritert politisk og økonomisk bl.a. ved at det lages tydelige utslippsmål og karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i kommunen.
 • opprette klimaregnskap og budsjett som legges fram og vedtas årlig som del av kommunens handlingsplan
 • at Frogn kommune arbeider aktivt med energisparing og med omlegging til ny teknologi som fører til reduserte CO2-utslipp, bla ved utskifting av kommunens fossile bilpark til el.
 • arbeide for at klimaperspektivet tas med i alle kommunale innkjøp
 • sikre etablering av hurtigladere for el-bil på offentlige parkeringsplasser
 • sørge for etablering av ladestasjoner i nye boligområder, og opprette et klimafond slik at f.eks. eldre borettslag/boligbyggelag kan søke om støtte til etablering av ladere
 • at kommunens bilpark elektrifiseres og at det lages en strategi for bilfrie soner i sentrum og at gater gjøres enveiskjørte der dette er relevant.
 • at avløpssystemet i kommunen må tilpasses klimaendringer ved store nedbørsmengder og bekker må gjenåpnes for bedre å kunne lede vann og sikre miljøet i området
 • sikre at kommunen ikke tillater bygging i områder som kan bli rasfarlige i forbindelse med ekstrem nedbør
 • at kommunen legger til rette for en skogproduksjon som bidrar til opptak av klimagasser bl.a. ved ikke å tillate store flatehogster, og at hogstflater tilplantes løpende
 • at Frogn kommune skal satse på klimatiltak som kan gi gode arbeidsplasser

lokalt og regionalt

 • arbeide for en kommunal plan for opprydding i Frogn kommunes strender og sjøområder
 • arbeide for å hindre plastforurensning bl.a. ved å innføre regelverk mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner
 • arbeide for at Frogn kommune stanser utslipp av plast fra kommunale avløpsanlegg, bekker og elver mot sjø og vann.
 • at Follo Ren opprettholder gode tjenester bl.a. ved å utvide innsamlingen av flere avfallskategorier
 • at Frogn kommune skal bli en av de beste kommunene i landet på avfallshåndtering gjennom resirkulering og gjenbruk
 • at det legges til rette for mer hjemmekompostering av organisk avfall, siden organisk avfall utgjør en betydelig del av husholdningsavfallet og for bl.a. for å ivareta viktige næringsstoffer som fosfor
 • stimulere til kampanjer i samarbeid med Frogn bygdekvinnelag for å unngå kasting av mat fra private husholdninger og butikk-kjeder
 • gå inn for avgiftssystemer som belønner mer miljøvennlig atferd
 • videreutvikle handlingsplanen for vann og kloakk gjennom et ambisiøst investeringsprogram i hele kommunen
 • være pådriver for at kommunen utarbeider en kommunestyreplan for vern om naturmangfoldet i Frogn
 • bidra til at naturmangfoldet i Oslofjorden opprettholdes og at truede arter som torsk og hummer fredes hele året
 • gjennomføre EUs vanndirektiv ved fortsatt å støtte PURA og MORSA-programmene som har som mål å sikre god vannkvalitet i Bunnefjorden, Gjersjøen, Årungen og i Vansjø-Hobøl-Hølenvassdragene
 • arbeide for en gjenbruksstasjon med salg av vintage- og redesignprodukter

(Fretex som godt eksempel)

 

 

Areal og transportplanlegging

Arealressurser er et knapphetsgode i en region med stor befolkningsvekst. Den regionale areal- og transportplanen for Oslo og Akershus har derfor lagt stor vekt på å samordne kravene til vekst og vern, der en viktig føring er at 80 prosent av fremtidig vekst i en kommune skal skje innenfor allerede bebygde områder, eller innenfor en såkalt «grønn grense» som markerer en fast grense for utbygging.

 

Frogn kommunes grønne strek (bygrense) er ikke regulert på mange år, noe som forutsetter en revidering av areal- og transportplanen.  Regionalt legger planen opp til at utvikling skal skje i vekstområder med god infrastruktur som langs etter den nye Follobanen.

SV er lojal mot denne planen

 

 

SV vil

 • fortsatt arbeide for å bedre kollektivtilbudet i hele Frogn kommune, og særlig i aksen syd-nord-syd, for hele Follo og fra Frogn til Oslo. Viktige virkemidler er hyppigere avganger og lavere priser
 • arbeide for en ringbuss i Frogn med hyppige avganger
 • arbeide for å opprette et kollektivtilbud fra Frogn til A-hus og tilbake
 • at det skal opprettes flere offentlige parkeringsplasser for pendlere (innfartsparkering) både for bilister og syklister. Busser, busslommer og skur må tilpasses kravene til universell utforming
 • sørge for et nett av sykkel- og gangveier i boligområder slik at barn og unge kan sykle trygt til skoler og andre aktiviteter i sitt nærområde
 • prioritere ny tunnel framfor bro over Oslofjorden for å sikre det unike fjordmiljøet og Frognmarka nord
 • arbeide for en miljøvennlig kollektivtransport på fjorden fra Oslo-Drøbak-Son-Oslo
 • at det bygges sentrumsnært blant annet slik områdeplanen for Seiersten-Dyrløkke legger opp til, bl.a. for å spare landbruks-, natur- og friluftsområder

 

Utbygging, vern og landbruk

Naturressurser og miljø i Frogn som det er viktig å ta vare på, er natur- og friluftsområdene langs strandsonen og i Frognmarka. Viktig er det også å sikre Frogn som et rikt kulturlandskap med et aktivt landbruk. Det er nødvendig å styrke utviklingen av Drøbak sentrum og ikke minst bidra til at vernesonen for Gamle Drøbak ikke svekkes.

 

Store naturområder i vår kommune er nå båndlagt til utbygging. Det er av stor betydning at nåværende og fremtidige generasjoner har mulighet til rekreasjon i naturområder i eget nærmiljø.  Folkehelsemeldingen legger stor vekt på forebyggende aktiviteter i nærmiljøet. Sikring av gode og store nok turområder er viktig, samtidig som det å gå tur i skog og mark er gratis for alle.

 

Frogn har som jordbrukskommune spesielt gode dyrkingsforhold, og har derfor et stort ansvar for å sikre de kommende generasjoner dyrkbare arealer til matproduksjon. Opprettholdelse av jordbrukslandskapet er en tusenårig tradisjon i vår kommune, og må vernes om.  Flere plante- og dyrearter har sitt livsopphold knyttet til kulturlandskapet.  I Frogn kommune er rundt 75 prosent av strandsonen innenfor 100 metersbeltet utbygget. Det er derfor viktig å være restriktive med dispensasjoner om bygging i 100-metersbeltet.

 

Kommunen må kartlegge sitt biologiske mangfold for å kunne sikre viktige økosystemer og truede arter.  Miljøet omfatter alt vi har rundt oss, både over og under vann. Oslofjorden er viktig for Frogn og trues gjennom forurensninger, utsetting av fremmede arter som stillehavsøsters, ødeleggelse av oppvekstområder for fisk, overfiske av torsk og hummer og utbygginger i strandsonen.

 

 

SV vil

 • sikre allemannsretten til kommunens strandområder innenfor 100 metersbeltet
 • at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som offentlige rekreasjonsområder
 • utarbeide en kommunal strandplan for Frogn som tar vare på strandsonen
 • sikre dyrka mark i Frogn og bevare et aktivt landbruk i kommunen.
 • sikre naturmangfoldet i Frogn kommune.
 • kartlegge det marine miljøet med hensikt å opprette en marin naturpark i Oslofjorden
 • sørge for at vernesonen for bekker og vassdrag blir 100 meter på hver side som anbefalt i lovverket, og ikke 50 meter som i dag
 • opprettholde alle bekker og tjern i naturlige tilstand. Ved utbygging av nye områder skal man søke å gjenåpne bekkedrag som tidligere er lukket
 • være pådriver for å gjennomføre den planlagte markaplanen i Frogn med juridisk bindende markagrenser.
 • sikre kommunens jordbruksområder mot utbygging og opprettholde dagens konsesjonsplikt
 • at forvaltning av natur- og kulturlandskap må ses i en regional sammenheng. Det er derfor viktig å få utarbeidet en markaplan for follokommunene.
 • arbeide for å etablere en sammenhengende grønn korridor fra Vestby til Nesodden som en del av en markaplan
 • arbeide for at kysten mot Oslofjorden og Bunnefjorden beholder sitt grønne preg
 • arbeide for at kommunen fører en bærekraftig skogpolitikk
 • arbeide for å kjøpe Brunskogen og bevare den for framtida.
 • fortsatt gå imot at det gjøres store inngrep i verneverdige natur- og kulturlandskap
 • arbeide for å beholde og utvide Drøbak som antikvarisk spesialområde
 • arbeide for vedlikehold av eksisterende stier innenfor Drøbaks antikvariske område

 

Et inkluderende arbeidsliv

Frogn SV krever at det lyses ut hele og faste stillinger og vil jobbe for en heltidskultur i kommunen.  Arbeidsmiljøloven må brukes aktivt for å omgjøre deltidsstillinger til heltidsstillinger. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet for ansatte. Avtalen mellom partene LO, NHO og KS må videreutvikles til fordel for de ansatte.

 

SV vil

 

 • gå inn for opprettelse av faste stillinger i kommunale tjenester
 • arbeide mot sosial dumping, benytte fast ansatte, ansatte med fagbrev, bl.a. ved bruk av «Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv»
 • opprette flere lærlingeplasser
 • motvirke privatisering av kommunale og interkommunale arbeidsplasser
 • si nei til bruk av innleide vikarer og ja til fast ansatte
 • i samarbeid med tillitsvalgtes organisasjoner sikre en heltidskultur i kommunen

 

En god alderdom i Frogn

Eldrepolitikk handler både om friske eldre og eldre som har behov for bistand fra det offentlige. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i sitt omsorgsbehov. En aktiv og trygg tilværelse holder folk friske lenger. Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi de eldre en aktiv og meningsfylt hverdag.  Derfor er det viktig at flere aktivitører og miljøarbeidere ansettes i sykehjem og i omsorgsboliger. Særlig viktig er dette for omsorgsboliger for demente.

 

SV vil

 • at tjenester til eldre fortsatt skal drives i kommunal regi
 • at Ullerud sykehjem, Ullerud Helsebygg og Ullerud Bofellesskap må ha en forsvarlig heldøgns bemanning
 • satse på velferdsteknologi i samarbeid med brukergruppene bl.a. for hjemmeboende eldre
 • opprettholde og oppgradere gymsalen i gamle Drøbak skole for eldre
 • at seniorkontakten og demenskoordinator opprettholdes
 • arbeide for styrking av hjemmebaserte tjenester
 • fortsatt satse på dagtilbud til eldre, og for kommunal drift av seniorsenteret
 • satse på å ansette aktivitører og miljøarbeidere både i Ullerud sykehjem, Ullerud Helsebygg og i Ullerud bofellesskap
 • gjeninnsette miljøkokken i Ullerud bofellesskap
 • at hjemmesykepleien fortsatt skal være en gratis tjeneste
 • at det opprettholdes differensierte satser på hjemmehjelp og tjenester levert av Frogn kommune
 • at det opprettes omsorgsboliger for eldre med heldøgns vakt
 • at det legges til rette for omsorgsboliger i Nordre Frogn
 • ha heldagsstillinger for demenskoordinator og seniorkontakt. I tillegg ønskes en ombudsperson for eldre
 • bidra til at kulturelle aktiviteter innen kunst, musikk og drama også skjer i institusjoner for eldre og syke, bl.a. gjennom Den kulturelle spaserstokken og frivillig arbeid
 • at det ved salg av Grande avsettes 20 prosent av boligmassen til omsorgsboliger

 

En god helse- og sosialpolitikk

SV vil arbeide for et verdig og aktivt liv for alle i kommunen, også for de som er funksjonshemmet eller som rammes av sykdom, ulykker eller sosiale problemer.

 

SV vil

 • at helse- og sosialtjenester ikke privatiseres
 • ha en moderat husleie i de kommunale boligene – ikke gjengs leie (markedspris)
 • at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når sosialhjelp beregnes
 • at boliger til husløse integreres i vanlige boligmiljøer
 • styrke og videreutvikle det psykiatriske tilbudet
 • arbeide for ettervern av tunge rusmisbrukere bl.a. ved å etablere et godt helse- og botilbud
 • styrke det rusforebyggende arbeidet bl.a. ved ansettelse av ruskonsulent i grunnskolen
 • opprettholde støtten til Krise- og incestsenteret i Follo
 • at helsesykepleiertjenesten (tidligere helsesøster) utvides i takt med økende fødsels- og innbyggertall

 

Næring i Frogn

En god politikk for et bærekraftig næringsliv.

Frogn SV arbeider for et bærekraftig og miljøvennlig næringsliv i Frogn.  Det er viktig at kommunen tiltrekker seg bedrifter som ikke krever store arealer for å unngå tap av viktige landbruks- natur- og friluftsområder (LNF).  Næringsområdet ved Holt på over 500 mål ligger midt i et av Frogns viktigste natur- og friluftsområder og må ikke bygges ut til næring.  Holt park må omreguleres til et landbruks- natur- og friluftsområde (LNF). Frogn har allerede avsatt områder til arealkrevende industri og næring på Måna og ved Bunnefjorden (Fossen). Holter næringspark kan videreutvikles etter behov.

 

Frogn er i dag i stor grad preget av utpendling til andre kommuner. Det må derfor legges til rette for at flere kan bo og jobbe i kommunen. Frogn SV mener det må legges politiske føringer som tiltrekker seg og skaper flere varierte arbeidsplasser, og som krever lite areal.

Frogn kommune skal fremdeles satses på som en landbrukskommune. Frogn har alle forutsetninger til å være en god leverandør av kvalitetsprodukter fra landbruket. Det må opprettes et tett samarbeid med landbruksorganisasjonene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Ås for å motivere til nytenking innen landbruk og landbruksforskning, og som kan bidra til et spennende og miljøvennlig landbruk i Frogn.

 

Frogn SV tar klima og miljø på alvor og vil sette klare klimakrav til dagens næringer og til samtlige nyetableringer i kommunen.  Dette gjelder også kommunens egne anlegg og bygninger. Oppfølging av kommunens klimamelding må skje via årlige rapporter for å sikre gjennomføring av tiltakene.  Regjeringens og Stortingets klimalovgivning må følges opp lokalt og tilrettelegges for lokale forhold.

 

I dag ser vi en utarming av Drøbak Sentrum. For både turismen og lokalbefolkningen er bevaring og videreutvikling av Gamle Drøbak viktig. For å beholde og styrke Gamle Drøbak sin status som sentrum, må det legges til rette for en større variasjon av næringer, lett tilgang for tilreisende og gode forutsetninger for drift. Kommunen må i samarbeid med næringslivets organisasjoner være en pådriver for etablering av næring i sentrum. Dette kan gjøres uten å legge tilrette for en dypvannskai for cruiseskip som vil være miljøødeleggende for Drøbak sentrum og Gamle Drøbak verneområde.

 

SV vil

 • legge sterkere til rette for turisme i Frogn basert på gamle Drøbaks bygningsmiljø, Follo museum, akvariet på Sjøtorget og Oscarsborg festning med hele det fredede festningsområdet på begge sider av fjorden.  Dette krever også en betydelig bedring av infrastrukturen til og fra Frogn og Drøbak. Det må tilrettelegges for bruk av Sjøtorget til annet enn parkeringsplasser, og for en miljøvennlig kollektivtransport på fjorden
 • si nei til en dypvannskai på Sjøtorget
 • at akvariet utvikles til en turistattraksjon i Frogn slik også julehuset er det
 • opprette verksteder knyttet til gjenbruk og redesign av produkter og verksteder for kunst- og håndverk
 • samarbeide med bondelag og bygdekvinnelag om å opprette et «bondens marked» på Torget i Drøbak for kortreist mat og lokale spesialprodukter
 • opprette et gründersenter i samarbeid med Frogn næringsråd med tilgang på rådgivende tjenester og utstyr
 • intensivere arbeidet med høyhastighets bredbånd og dekning for mobiltelefoner som fungerer i hele kommunen
 • gi støtte til etablering av arbeidsplasser for folk som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet
 • arbeide for flere læringsplasser og god oppfølging av lærlinger i kommunal og privat virksomhet
 • bidra til at ungdom på yrkesrelaterte linjer på Frogn VGS deltar i det lokale næringslivet når dette er yrkesrelevant
 • motvirke privatisering av kommunale og interkommunale arbeidsplasser
 • gå imot søndagsåpne kjøpesentre
 • bevare Vinmonopolet i Drøbak sentrum
 • gjenåpne minibankene i Drøbak sentrum

 

 

Vi vil ha et skifte fra blå politikk til rød/grønt – derfor skal du stemme på Frogn SV!

 

 Kontaktpersoner i Frogn SV:

 

Leder:

Brit Østby Fredriksen

Spurvefaret 5

1448 Drøbak

Tlf: 90 13 42 33

brit.ostby@telenor.com

 

Nestleder og sekretær:

Sylvi Ofstad Samstag

Badehusgaten 15

1440 Drøbak

Tlf: 64935943/95463522

s-ofstad@online.no

 

Styremedlem og kasserer:

Anne Helene Holmen

Ekornveien 5, 1444 Drøbak

91846879

anne.holmen@hjemmedstil.no

Se også våre facebooksider: Frogn SV og vår bloggside www.frognsv.blogspot.no

Bli medlem av SV Innmelding mail til Viken@sv.no  eller på www.sv.no

0 Comments

Add Your Comment: