Usosial boligpolitikk i Frogn

Frogn SV har i flere ganger tatt opp i kommunestyret behovet for en mer sosial boligpolitikk i Frogn.  Grunnen er selvfølgelig de hårreisende høye prisene på boliger i Frogn.  Frogn SV mente at rådmannen ikke var kreativ nok da boligmeldingen ble lagt fram første gangen i kommunestyret. Ved andre gangs behandling fulgte faktisk rådmannen opp med flere gode og kreative forslag.  Ikke alle ble likt av høyresiden og ble kontant endret eller fjernet.  Flertallet var knappest mulig, 16 mot 15 stemmer.  Den som vippet var Pensjonistpartiet som nettopp representerer den gruppa som faktisk vil tjene mest på utbygging av billigere boliger i Frogn.

For er det noe vår kommune trenger er det et boligmarked for de unge, de vanskeligstilte og familier med barn slik at skatteinntektene øker til beste for fellesskapet og god gjennomføring av lovpålagte tjenester – også for de eldre.

Rådmannens sist reviderte kommunestyremelding for boliger, har klare referanser til ubalansen i norsk boligpolitikk, og med forslag til tiltak for Frogn kommune. Selv om de store og prinsipielt viktige boligpolitiske tiltakene må vedtas av Storting og regjering, er det likevel mye som kommunene kan gjøre. Rådmannen fremmet derfor forslag om å

 • legge til rette for småhus og leiligheter i et prissjikt som gir et godt bytteforhold med eneboliger.

H, Frp og PP likte ikke ordet prissjikt og skrota det. Høyresiden var antakelig redde for at denne strategien ville bomme på den kapitalsterke målgruppen i Frogn. Men, faktum er at vi trenger flere lettstelte og mindre boliger til eldre slik at kommunens målsetting om å bo hjemme så lenge som mulig kan nås, uten at det koster skjorta for de som ikke har et bytteobjekt som matcher dagens priser på leiligheter.

 • Et annet viktig virkemiddel for å skaffe billigere boliger, var å sikre arealer med lave tomtepriser for boligbygging.

Dette forslaget var også uspiselig for H, Frp og PP og hele punktet ble skrota av disse partiene.  Dermed forsvant kanskje det aller viktigste sosialpolitiske punktet ut av bolig-meldingens verktøykasse.

 • Et siste viktig boligpolitisk punkt med klar sosial profil, var en strategisk bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimeligere boliger til førstegangsetablerere ved at kommunale tomter kan selges til redusert pris, eller bruke festekontrakter fremfor salg av kommunal eiendom.

Også dette punktet falt H, Frp og PP tungt for brystet.  Selvsagt foreslo de at kommunale tomter skal selges til markedspris, og at salget skal reflektere rådmannens føringer. Og vipps, der forsvant muligheten for billigere leiligheter rett i lomma på eiendomsutviklerne.

I følge den såkalte sykepleierindeksen er det svært mange som ikke har råd til å kjøpe seg bolig i Frogn. Det er regnet ut at en sykepleier med en normallønn for denne yrkesgruppen, og i 100 prosent stilling, ikke har råd til en bolig i pressområder som Oslo og omegn. Den nylig vedtatte boligmeldingen setter bom for enslige sykepleiere og andre innenfor dette lønnsnivået som ønsker seg et sted å bo i Frogn. Det merker Ullerud Helsebygg allerede. Bokostnadene i Frogn gjør sitt til at det er vanskelig å få ansatt sykepleiere til våre helseinstitusjoner.

Frogn kommune er en kapitalsterk kommune. Likevel bor det mennesker her som ikke har god nok økonomisk ryggrad til å komme seg inn på boligmarkedet på linje med andre. Derfor har kommunen boliger til utleie med klare og ofte vanskelige regler å følge.  En regel er at det skal tas gjengs leie fra den som leier en kommunal leilighet.  Det betyr markedspris.  Markedsprisen i Frogn ligger på kr. 12000.- eller mer i måneden. En annen regel er at folk ikke kan bo i en kommunal leilighet i mer enn tre år. Korte kommunale leiekontrakter fører til at mange må flytte, også familier med barn i skolealder. Forskning viser at barn som flytter mye gjør det dårligere på skolen og har større psykiske helseplager enn andre.

Kommunestyret i Frogn har ikke vært villige til å redusere prisen på gjengs leie, noe som fører til strenge økonomiske prioriteringer for de mange familiene som leier av kommunen.  Slike husleier skaper fattige familier og fattige barn og sosiale forskjeller.  I Oslo er det gjort vedtak om å skrote gjengs leie og å redusere husleia i utleieboliger med i hvert fall kr. 3000.-. Frogn kommune mener at de som ikke klarer å betale gjengs leie kan søke Husbanken om bostøtte.  Den er også sterkt regulert, og det skal ikke stor økning i en families inntekt før bostøtten faller bort.

Eller som Bjørg Ofstad i Oslo kommune sier i Klassekampen 25.7.2019: «Det er verken praktisk eller sosialt at kommunen skal flå egne leieboere for så å måtte bidra med kommunal bostøtte og stadig mer sosialhjelp. Det er heller ikke særlig sosialt at leieinntekter fra boligene til de som har minst å rutte med, skal spe på kommunens utgifter til skoler, veier og kulturhus.»

Oppfordringen fra Bjørg Ofstad er at Stortinget endrer husleieloven slik at det blir forbudt å ta markedspris i kommunale leiligheter.

Etter SVs mening mangler Norge en tredje boligsektor. Vi trenger en boligsektor med nye boformer for eksempel bokollektiv og leie til eie, hvor husleien blir nedbetaling på boligen.  Frogn kommune er for et leie før eie-konsept.  Problemet er at også her blir husleien så stor at unge mennesker i etableringsfasen ikke har råd til å betjene den. Husleia må derfor reguleres i forhold til folks betjeningsevne og ikke i forhold til kommunens muligheter til å tjene på prosjektet.  Det er boligsosialt galt at kommunen skal tjene penger på ressurssvake familiers livsvilkår.

Sandnes kommune har over 70 000 innbyggere og kan ikke helt sammenliknes med Frogn. Likevel er det greit å hente inspirasjon fra Sandnes som har etablert et kommunalt tomteselskap. Selskapet selger tomter til private utbyggere med krav om å bygge rimelige boliger for førstegangskjøpere. Dette kan sikkert gjøres også i Frogn uten å stifte et tomteselskap, men her har høyresiden i Frogn skutt ned denne muligheten ved å si nei til salg av billige tomter til utbyggere.  Sandnes kommune vant statens pris for boligsosialt arbeid i 2016. Frogn SV mener at dette er et mål som også vår kommune må sette seg.  Vi ser fram til den dagen ordføreren i Frogn mottar en slik fantastisk pris.

Frogns boligmelding legger også opp til å øke startlån-rammen fra Husbanken. Reglene for bruk av startlån er også rimelig firkanta.  Ungdom i normal jobb med normal lønn er utelatt fra bruk av startlån, da disse midlene nå er øremerket de som er i en sosialt eller helsemessig vanskelig bosituasjon. Tvert i mot oppfordres det på Husbankens hjemmesider at «det anbefales å prøve å utnytte de mulighetene en har til å spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i en vanlig bank.» Ikke enkelt å spare når man har en høy husleie å betjene og der H,Frp,V og Krf-regjeringen har satt egenkapitalen til 15 prosent mot 10 tidligere.

Vil du ha en boligpolitikk som gjør det mulig for ungdom og unge familier å etablere seg i Frogn,  ja da stemmer du SV  – for vi er partiet for de mange og ikke for de få!

Sylvi Ofstad Samstag og Anne Berit Millstein

1 og 5 kandidat i kommunevalget for Frogn SV

 

 

1 Comments

One thought on “Usosial boligpolitikk i Frogn

 1. Anita Lesteberg sier:

  Bra skrevet. Dersom kommunen tror at
  » Frogn kommune mener at de som ikke klarer å betale gjengs leie kan søke Husbanken om bostøtte. Den er også sterkt regulert, og det skal ikke stor økning i en families inntekt før bostøtten faller bort.»
  Så har de bommet totalt. Maksgrense for leie av bolig i Husbanken for 1 person er pr i dag 6485 kr. Og maks inntektsgrense er 20 000 kr brutto pr mnd. Tjener man over dette så får man altså ikke bostøtte. Hvilke leiligheter man kan få til den nette pris av 6485 kr pr mnd er også vanskelig å se for seg.
  PS her er også strøm inkludert

Add Your Comment: