Hva skjer i vernesonen Gamle Drøbak?

Kart over vernesonen Gamle Drøbak med markering av nye og kommende utbygginger!

2. september skal politikerne nok en gang vedta om en ny og revidert verneplan for gamle Drøbak skal sendes på høring. Som mange husker likte ikke Høyre den forrige planen fra 6.3.2017, og partiet laget da sin egen plan som fikk flertall i kommunestyret.  Frogn Høyres plan sendte sjokk gjennom verneinteressene og ikke minst overordnede myndigheter. Fylkeskommunen i Oslo og Akershus kom med en rekke innsigelser til Frogn Høyres plan.  Frogn kommune måtte gå tilbake til start og jobbe ut en plan som tok hensyn til de mange kulturminne-faglige innsigelsene fra fylkeskommunen men også andre innsigelser fra Fylkesmannen, NVE og Vegvesenet. Etter 2 års arbeid er en ny plan sendt kommunestyret til politisk behandling. Flere av sakene som vi her beskriver er en del av denne planen og må tilpasse seg planens intensjon om vern og bruk.

Grande

Sykehjemmet har nå stått tomt i flere år, og skal selges. Taksten er på ca 50 mill. kroner. Dette er en skandaløst lav pris. Entreprenøren som får fatt i denne indrefileten, vil profittere rått. Frogns politikere har vedtatt å selge Grande mens behovet for omsorgsboliger for eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte er prekært. Nå blir det luksusboliger i gamle Grande, mens de eldre og funksjonshemmede må vente i månedsvis, og kanskje år, på en gjennomføring av vedtatte omsorgsboliger. Frogn kommune har god råd som ikke tar i bruk egne tomter og bygninger til egne formål.

Kommunen har de siste år gått på flere smeller, Smia, Bølgen, Gjestehavna, kunstgressbanen på Måna. – og har behov for friske penger.  Men, med en kommunal gjeld på opp mot 2 milliarder kroner vil salg av Grande være som en dråpe i havet.

Tiltakshaver: en ressurssterk investor? Arkitekt: et firma som klør i fingrene til å endre og Grandes arkitektur? Og få dispensasjon for også å bygge ut mot Niels Carlsens gate?

 

 

Frogn SV ønsker ikke å selge Grande, men foreslo i kommunestyremøte 17.6.19 som «et plaster på såret» at minst 20 prosent av Grande settes av til omsorgsboliger.  Dette forslaget fikk bare SVs stemme. Kommunestyret veltet seg i onkel Skrues penge binge, men så ikke at den var bunnløs.

Sorenskriver Ellefsensvei 1

Det er planer om utbygging av tre boliger her. Riksantikvaren har laget en egen strategi for tilpasningsarkitektur for gamle verneverdige byer som Drøbak. Nye bygg i dette området må være tilpasset områdets øvrige arkitektoniske uttrykk. Fredet bygning Solgry er nabo.

Arkitekt: Line Stokholm, Vet ikke hvem som er tiltakshaver ennå

Frogn SV mener at Sorenskriver Ellefsens vei 1 må vente på avgjørelse til ny områdeplan for Gamle Drøbak er godkjent.

Seimbakken 5

Her ønsker byggherre å bygge et firkantet og dominerende bygg, som vil rage over den koselige bebyggelsen i Niels Carlsensgate og Seimbakken, og stå fram som et fremmedelement blant de gamle husene.

Arkitekt: Drøbak Arkitektkontor

Vet ikke hvem tiltakshaver er ennå

 I dette tilfelle var vi enige med flertallet i Utvalg for miljø- plan- og byggesaker om at tiltakshaver ikke fikk lov til å bygge i dette området.  Tiltakshaver klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og kommunen fikk beskjed om å se på saken på nytt.

 Frogn SV vil se saken i sammenheng med ny områdeplan for gamle Drøbak og det sier seg selv at vi da vil stemme mot en utbygging i Seimbakken

 Tranga 8

Her er det konkrete planer om å bygge ut hagen, til tross for fylkeskommunens innsigelser og at all faglig kompetanse er mot. Verneforeningen Gamle Drøbak har sluttet seg til uttalelsene fra Fylkeskommunen for Oslo og Akershus om at de store, vakre sveitserhuset må ses i sammenheng med hagen som også har historisk verdi.   Dette er bl.a. dokumentert i et notat fra landskapsarkitekt Mette Eggen. Hun er en av landets beste arkitekter på hagekunst. Hagen i Tranga 8 er også en av de siste store hagene som er igjen innenfor vernesonen.

Arkitekt: Line Stokholm. Tiltakshaver: Familien Ambjørnrud

Frogn SV ønsker at hele hagen med hus og paviljonger bevares da dette anlegget har stor kulturell verdi.

 Gulliksbakken

På toppen av Gulliksbakken skal billedkunstner Charles Jensens hjem i skogkanten rives. I tillegg skal en liten hytte, og et fullt fungerende hus med hage rives. Trehus som ligger godt i terrenget og har historien sin der. I stedet kommer 5 betongblokker, med 10 leiligheter og garasjer. Disse leilighetene er allerede utlyst på Finn og prisene ligger mellom kr. 6.8 til 12.9 millioner kroner. Nok en bebyggelse i Frogn som tilpasses kapitalsterke innbyggere.

Arkitekt: Line Stokholm. Har ikke navn på tiltakshaver

Frogn SV slåss mot disse byggene da de ødelegger strøkets karakter, har en byggehøyde som overskrider kommuneplanens bestemmelser for utbygginger nær vernesonen og i eksponerte åser. Vi ønsket primært at det ikke ble bygget i dette området, sekundært at utbygger holdt seg til kommunebestemmelsene for volum og høyde. Bare SV stemte for dette.

 Torggata 1

Innenfor Eges bakgård er det foreslått en utbygging for boliger og næring. Her skal bygges i Eges bakgård, et høyt hus skal inn på den trange tomta. SV ønsker at prosjektet reduseres i høyde og volum, hvis det i det hele tatt tillates. I referat fra oppstartsmøte har rådmannen mange og viktige motforestillinger til dette utbyggingsforslaget i vernesonen. Motforestillinger som ikke ser ut til å bli akseptert av arkitekten.

Arkitekt: Line Stokholm. Tiltakshaver: Egegården ved Geir Kværner

Frogn SV er skeptisk til gjennomføringen av dette prosjektet slik det er presentert for rådmannen og vil se det i sammenheng med ny områdeplan for gamle Drøbak.

Råkeløkka

Det er vedtatt planer om nybygging av dagens omsorgsboliger på Råkeløkka. Kommunen har altså råd til å bygge nytt, men ikke vedlikeholde det som er. En rehabilitering av dagens bygg er økonomisk og miljømessig lønnsomt slik det også ble gjort med omsorgsboligene i Løktabakken. Stortinget har åpnet for at også gamle omsorgsboliger får støtte til rehabilitering fra Husbanken.  Å rive og bygge nye boliger, er både tidkrevende og ressursøknomisk galt, i en tid der sirkulærøkonomi er viktig for å redusere klimagassutslipp.

Venstre ved Line Stokholm fremmet forslaget om å bygge nye boliger her i stedet for å restaurere de gamle, og fikk flertall for det. SV vil gå i mot nybygg ut fra at gjenbruk er god ressurs- og miljøpolitikk

 Storgata 12-16-18

Det er satt i gang planarbeide som nå involverer Storgata 12 – 16, og nå også nr. 18. I følge et referat fra oppstartsmøter mellom partene Slåke Invest/arkitekt Line Stokholm og Frogn kommune er prosjektet svært komplekst. Det planlegges parkering i kjeller og næringsareal/butikk i første etasje. Over næringsarealet planlegges leilighetsbygg i tre etasjer der hoveddelen av taket har samme høyde som nabobebyggelsen i nr 18, ca 1 meter høyere enn hoveddelen av dagens bebyggelse.

Slik prosjektet Storgata 12-18 nå er presentert for kommunen frykter rådmannen at  Storgata 12 (det verneverdige 1600 talls bygget mot Storgata) blir liggende isolert og innebygd, og ikke som en naturlig og dominerende del av planen. Kommunen ser det slik at planen kan medføre at et stort potensiale for den verneverdige bebyggelsens videre bruk og ressurs i byutviklingen går tapt.

Det er heller ikke redegjort for, og tilstrekkelig begrunnet, hvorfor nytt leilighetsbygg kan tilpasse seg den yngre (les Storgata 18) ikke verneverdige bebyggelsen, og ikke den eldre (les Storgata 12 – 1600 talls bygget) som ligger til grunn for kravet om tilpasning.

Med andre ord, dårlig tilpasning til den verneverdige arkitekturen i Drøbak og en brutal stenging av den antikvariske småhus bebyggelsen bak vimpelfabrikken. Det er også svært vanskelig å forstå hvordan parkeringssituasjonen skal skje og ikke minst ut og innkjøring fra Storgata.

Arkitekt: Line Stokholm. Tiltakshaver: Slåke invest

Frogn SV kan ikke på noen måte akseptere gjeldende forslag fra Slåke Invest/Line Stokholm. Planen berører Drøbak sentrum sterkt og er et knyttneveslag mot byens gamle struktur og form. Det er tragisk at utbyggingen av Storgata 18 legger føringer for utvikling av areal knyttet til Vimpelfabrikken, noe som også vil berøre den verneverdige bebyggelsen bak Storgata 12-18 som Stubsvei, Damveien og Tranga. 

Storgata 18

Storgata 18 er ferdig utbygd, men er nå foreslått som del av planområdet for Storgata 12-16. Det er gitt dispensasjon og bruksendring til bolig for i 2. etasje. Slåke Invest/Drøbak arkitektkontor søkte ikke om dispensasjon fra reguleringsplanen som krevde kontorer i 2. etasje. Dispensasjonen ga kommunestyret etter at boligene allerede var bygget ulovlig.

Frogn SV mener at politikerne nå åpner for en flom av omreguleringer av tidligere vedtak da saken i Storgata 18 skaper presedens.  Dersom ikke kommunen og rådmannen nå vurderer strenge sanksjoner mot Slåke og Drøbak arkitektkontor for å ha brutt loven og bevisst undergravd regelverket i plan- og bygningsloven, vil dette ha store konsekvenser for både nye og gamle utbygginger i Drøbak og Frogn.

 Storgata 15 – planinitiativ

Holdt et oppstartsmøte, ennå ikke et referat fra dette møtet.

I denne vakre gårdens vakre hage er det også snakk om å bygge ut den siste store hagen i Storgata. Plan-initiativet sikter mot en leilighetsblokk mot Storgata, mot tidligere foreslått innerst i hagen mot vest. Forslaget vil slik det nå ligger ta store deler av hagen, og det vil bli innkjøring fra Storgata med parkering under grunn.

Arkitekt: Line Stokholm. Tiltakshaver: Brian Thomas Hartman

Frogn SV mener at hagen i Storgata 15 bør bevares i størst mulig grad som en grønn lunge i bybildet i Drøbaks hovedgate som et vakkert naturinnslag og pusterom i en ellers lite «grønn» del av Storgata. De gamle bygningene bakerst i hagen bør sikres da de samlet er rester etter et gammelt historisk kulturmiljø som byens slakteri. Utbygging i denne hagen krever best mulig tilpasning til det staselige Abrahamsen bygget og til det fint oppussede nabohuset i sør. Riksantikvarens regelverk for tilpasning av nye bygg i gamle kulturmiljøer bør følges slavisk.

Storgata 29

Dette store, gamle næringsbygget skal også bygges om.

Frogn SV håper fremdeles at eierne vil bygge i tråd med omkringliggende, gammel bebyggelse. Og forutsetter at prosjektet underlegges Riksantikvarens anbefaling om heller å velge stilkopier og tilpasning, enn stilbrudd.

 Sykestua, Løktabakken 11

Mot rådmannens og mindretallet i kommunestyrets råd besluttet høyresiden å bygge ut Løktabakken 11 med boliger.  Høyre har tidligere vært med på å regulere Løktabakken 11 til næring. Det var få i opposisjonen i kommunestyret som forsto hvorfor det ble flertall for Drøbak Arkitektkontors forslag om omregulering av området til boliger.

 Arkitekt: Drøbak arkitektkontor. Har ikke navn på tiltakshaver ennå

 Etter Frogn SVs mening skjedde det en total kortslutning fra Høyre i denne saken.  SV håper at tiltakshaver beholder mest mulig av sykestuas arkitektur intakt iht Riksantikvarens regelverk.

 Kjellgrenhuset i Vestbyveien

Entreprenør Truls Hagen har søkt om riving av Kjellgrenhuset i Vestbyveien. Huset fungerte tidligere som en lokal kolonial for Vestbyveien, men står nå tomt.  Eierne av huset ønsker å bygge ny bolig på tomta. Iht de gamle vernebestemmelsene for Gamle Drøbak er det forbud mot å rive bygninger i vernesonen.

Arkitekt: vet ikke.Tiltakshaver: Truls Hagen

 SV ønsker å stanse dette prosjektet og at de lille pittoreske Kjellgrenhuset får stå og at det vedlikeholdes i tråd med regelverket i en ny og forbedret områdeplan for Gamle Drøbak.

 

Johanne Dybwads vei 4 og 1b

 – deling av 2 tomter for utbygging av 4 bygg med sekundærleiligheter og bevaring av det gamle huset i Johanne Dybwads v. 4

Det var for få år siden foreslått å utvide vernesonen for Gamle Drøbak sørover for å bl.a. å få med seg Johanne Dybwad vei. (dette var landstedet til skuespilleren) Politikerne så ikke den klare kulturminneverdien i området til tross for anbefaling både fra kommunen og Verneforeningen Gamle Drøbak. Dette området, som har huset så mange kunstnere fra gammelt av, blir nå rasert, litt etter litt. Det er en tragedie for området som er et viktig kulturmiljø

Det heter at Johanne Dybwads hus i nr. 4 ikke skal rives. Men delingen av tomter i både nr 1b og nr 4 betyr utbygging av 4 boliger – alle med sekundærleiligheter. Disse vil komme svært nær det gamle fine landstedet. En så vidt hard utbygging i dette området vil klart forringe områdets kulturverdier. For å sikre at området ikke bebygges i en stil som bryter sterkt mot huset til Johanne Dybwad og de øvrige små skipperhusene i området, er det svært viktig at kommunens ekspertise på kulturminner og arkitektur følger opp forslagene fra arkitekt og tiltakshaver nøye.  Det er ikke gitt at kulturminnefaglige kriterier vil dominere utviklingen av disse tomtene, da eiendomsutviklere som regel ser bort fra alle andre verdier enn fortjeneste.

Arkitekt:Line Stokholm. Tiltakshaver: Eiendomsutvikling AS

Frogn SV ønsker primært at prosjektet stanses, sekundært at prosjektet underlegges Riksantikvarens anbefaling om heller velge stilkopier og tilpasning, enn stilbrudd. Det anbefales bruk av en arkitekt som har kompetanse på tilpasning til gamle kulturmiljøer.

 

Dypvannskai Sjøtorget

Forslaget fra Frp i kommunestyret har versert i flere variasjoner fra 2015 til og med 2019. For å få gjennomslag hos Høyre modifiserte Frp seg til kun å satse på dypvannskai for veteranbåter og skip som Kongeskipet.  Verbalt har Frp alltid snakket om cruiseskip.  Siden Frp har fått Høyre med på dette prosjektet er det satt i gang en detaljregulering av området.  Det som er klart allerede nå, er at prosjektet blir veldig dyrt, 30 mill. kroner eller mer og at vi kan glemme oppussing av det svært populære Akvariet.

Frogn SV mener at dette ikke må skje.  Alternative næringer knyttet til dypvannskaia som foreslått av Høyre, kan ikke forsvare utbyggingen av en dypvannskai.  Skal det etableres næring på Sjøtorget er det naturlig å ruste opp Akvariet, åpne for salg av miljøsertifiserte varer fra akvariet, marinbiologiske kurs for barn og unge, dykkevirksomhet med fokus på vern om Oslofjorden, og legge til rette for et spisested med uteservering på Sjøtorget.

Sylvi Ofstad Samstag og Trudy Mørk Wollbraaten

0 Comments

Add Your Comment: