Innfør et kommunalt frikort i Frogn!

Hva er et kommunalt frikort?
Oslo kommune viser vei! Noe å vurdere for Frogn kommune?
Oslo kommune har innført et kommunalt frikort. Kortet gir deg som har lav inntekt økonomisk tilskudd til dekning av egenandelen til HELFO-kort 1. Denne form for frikort går til de aller mest sårbare i samfunnet. Satsen i 2020 er på 2460 kr. (De to HELFO-kortene skal slås sammen i 2021.) Dette er for mange ikke mulig å kunne betale. Dermed er det mange som ikke har råd til f.eks. å hente ut foreskrevne og livsnødvendige medisiner. Ikke minst vil dette gjelde minstepensjonister, minste-uføre, de som er i karenstid og de som lever på sosiale ytelser.

Oslo kommune har hatt denne løsningen i flere år og forvalter ordningen ut fra faste kriterier. Slik får en rekke sårbare og utsatte mennesker de medisinene de trenger for å kunne fungere i hverdagen. I det lange løp er dette billigere enn konsekvensen av ingen medisinering. Så denne ordningen er et klokt valg av Oslo kommune og på sikt også en økonomisk vinn-vinn sak for kommunen.
Frogn SV mener at en slik modell med fordel også kan utredes for vår kommune, sett ut fra de sosiale og helsepolitiske og fordelene dette vil skape over tid.
Slik virker Oslomodellen for egenandelskort 1 etter 2020 satser:
Hva får du?
• Du slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt (fysioterapeut dekkes ikke). Det betyr at du ikke trenger å spare opp til egenandelstak 1 på statlig frikort.
• Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept.
Når du har fått innvilget frikort, får du automatisk tilsendt nytt ved årsskiftet.
Krav til søker
• Du bor i Oslo.
• Du eller din ektefelle eller samboer må i tillegg:
– ha bodd i Oslo sammenhengende de siste tre år, eller
– ha bodd i Oslo til sammen fem av de ti siste år, eller være flyktning som har kommet direkte til Oslo fra statlig mottak eller direkte fra annet land
• Du har en av følgende ytelser fra folketrygden:
– varig uføretrygdet
– alderspensjon
– pensjon til gjenlevende ektefelle
– pensjon til tidligere familiepleier
– annen offentlig tjenestepensjon
• Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også 5 prosent av netto ligningsformue som overstiger kr 250 000.
• For ektefeller/partnere/samboere gjelder følgende:
Hvis du mottar forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle få frikort.
Samlet inntekt og formue legges til grunn ved beregningen. Dersom kun du har en ytelse som kan gi rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser for ektepar.»
0 Comments

Add Your Comment: