Pandemien og isolasjon av eldre

Dagsenteret på Ullerud er nå åpnet, her fra en hyggestund tatt for få dager siden. Foto Mona Hansen

Frogn kommunes dagsenter for eldre på Ullerud har vært stengt i lange perioder av smittevernhensyn. Endelig er dagsenteret gjenåpnet, noe vi i Frogn SV er svært glad for. Vi er likevel forberedt på at kommunen igjen stenger dagsenteret for dem som trenger det mest om smittesituasjonen endrer seg.  Det vil være svært uheldig for de eldre.

Isolasjon av eldre medfører mange negative faktorer for de eldre. Vi vet alle at det å ta vare på de eldre i form av tilpasset aktivitet og sosial kontakt, gjør at helsen både fysisk og psykisk opprettholdes. Ikke alle eldre har et stort sosialt nettverk, og kanskje heller ikke familie som kan stille opp. Eldre er ekstra utsatt for ensomhet, og over tid vil dette gjøre hverdagen vanskelig. Derfor er det vesentlig at dagsenteret holdes åpent. Her får de fysisk aktivitet, sosialt samvær og ikke minst oppfølging. Flere av brukerne av dagsenteret i Frogn har ikke hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.  Disse blir helt overlatt til seg selv når dagsenteret stenger.

Utfallet kan bli tragisk, og vi må ikke glemme at eldre ikke klarer å «bygge seg opp igjen» på samme måte som yngre.

Det som blir raskt synlig er nedsatt matlyst. Dette fører til avmagring, og de får ikke i seg nok væske, blir ustø og svimle, som igjen fører til falltendens. Ikke minst blir de slappe og nedstemt. Dette igjen fører til at de blir sengeliggende. Uten aktivitet reduseres muskelmassen, noe som også fører til falltendens.  Uten stimuli og aktivisering kan eldre lett bli forvirret og tape hukommelsen.

Ved nedstenging mottar ikke de eldre fysioterapi eller annen form for aktivisering i hjemmet. De blir satt til å klare seg selv.

Frogn SV mener derfor at kommunen må ha som mål om fortsatt å holde dagsenteret åpent for alle eldre som trenger det gjennom resten av pandemi-tiden for å unngå ensomhet, inaktivering og behov for sosial kontakt for eldre brukere av senteret.

Ordfører,

Kan du i samarbeid med rådmannen sørge for at dagsentret for eldre på Ullerud holdes åpent i resten av Covid-19 tiden nå som alle eldre er vaksinert?  Vi du som ordfører i Frogn sørge for at pleiepersonell ved dagsenteret også er vaksinert, at smitteregler følges på dagsenteret slik at smittesituasjonen er under kontroll også ved besøk av pårørende?

Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av en ny smittebølge, bes det om at saken sendes HOST (Utvalg for helse- omsorg og sosiale tjenester) som vurderer en plan for oppfølging av kontakt med disse brukere for å unngå helsemessig forverring pga inaktivitet, mangel på sosial kontakt og ekstrem ensomhet. 

 

Dette svarer ordfører Hans Kristian Raanaas

Ordfører Hans Kristian Raanaas, foto: Frogn kommune

Jeg takker for interpellasjonen. Det er mange berørte av denne pandemien som det ikke er så lett å få øye på ved første øyekast. – Dagsenteret bør holdes åpent så langt det er mulig, sa ordfører Raanaas, da det er et svært viktig tiltak for brukerne. Han var svært fornøyd med at det i koronaperioden ikke hadde vært smittetilfeller ved dagsenteret.

I år har dagsenteret for eldre vært stengt i 4 uker grunnet svært høyt smittetrykk fra 16. mars til onsdag 14. april 2021. Deretter har det vært åpent med forsterkede smitteverntiltak som i praksis har betydd at 10 personer har kunnet benyttet dagsentret ad gangen. Fra og med torsdag 29.4.2021 vil dagsenteret åpne for 15 brukere av gangen.

I perioden med korona har noen brukere valgt å være hjemme i lengre perioder enn anbefalt grunnet redsel for smitte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke foretatt endringer i de sentrale smittevernveilederne som hensyntar vaksinestatus. Når dette blir innført kommer Frogn kommune til å sikre at disse etterfølges.

Ordføreren beroliget Frogn SV med at helsepersonell i Frogn kommune er prioritert til vaksinasjon etter en risiko- og sårbarhetsanalyse, noe som har ført til at ansatte ved dagsentret har fått tilbud om vaksine.

Det jobbes kontinuerlig med å sikre etterlevelse av smittevernstiltakene også ved besøk. Dette gjøres i samråd med kommuneoverlegen i Frogn kommune.  

Ordføreren presiserer at brukerne ved dagsenteret og pårørende er kontaktet for å høre om det er behov for praktisk bistand og helsehjelp. Det er fulgt opp med tilbud om hjemmesykepleie eller praktisk bistand. Kommunen har også henvendt seg til de som ikke har vedtak om hjelpetiltak.  Raanaas slår fast at rådmannen og kriseledelsen har gjennomført smitteverntiltakene ved dagsenteret etter gjeldende sentrale og lokale forskrifter.

Vi håper selvfølgelig at vi klarer å holde oss unna eventuell en ny smittebølge, sa Raanaas. Dersom det skjer, vil Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester bli orientert på samme måte som tidligere om enhetens tiltak og oppfølging.

Målet er, avsluttet han, å holde dagsenteret oppe så lenge det er forsvarlig i smittevernsammenheng! Dette gjelder også andre institusjoner som Ressurssenteret, Helsebygget og Frogns omsorgsinstitusjoner.

Avsluttende merknad fra Frogn SV:

 

Frogn SV takket for en god redegjørelse og roste kommunens kriseledelse for at kommunen har unngått smitte ved dagsenteret og helsebygget. SV oppfordret Hovedutvalget for omsorg og sosiale tjenester å overvåke situasjonen ved en eventuell ny smittebølge, slik at eldre, ensomme og sårbare mennesker slipper å håndtere en ny smitte-situasjon alene.

0 Comments

Add Your Comment: